Brzeg, dnia 18.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Zarząd Powiatu Brzeskiego informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na rok 2017 na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) w zakresie

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyka nowotworowa lub ratownictwo — jako formy promocji i ochrony zdrowia

kwota przyznanej dotacji 24.329 zł.

Zbiorcze zestawienie oferentów, którzy otrzymali dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu:

 

Lp. Nazwa i adres oferenta Zadanie zgłoszone do konkursu Przyznana kwota dotacji [zł]
1.

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego

ul. Małopolska 3

45-301 Opole

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia na rzece Odra poprzez organizację dyżurów i patroli ratowników 4.500
2. Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23/17

49-300 Brzeg

Wyprzedź raka. Badaj się. 5.000
3. Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

ul. Kościuszki 52

49-340 Lewin Brzeski

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 4.899
4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Brzegu

ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

Niepełnosprawni razem 4.930
5.

 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia

ul. Wileńska 39/13

49-300 Brzeg

Poradnictwo i warsztaty dla osób niepełnosprawnych „Mówimy o sobie dobrze” 5.000

 

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

(—)

MACIEJ STEFAŃSKI

 

Wydrukuj stronę