G.6821.3.3.2022                                                                                                                              Brzeg, dnia 23.05.2023 r.

 

 

Działając zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Starosta Brzeski informuje,

o wyniku przeprowadzonego w dniu 15.05.2023 r. w Brzegu przy ulicy Robotniczej 12, I ustnego przetargu ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 8558/20000 w nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa

  1. Opis nieruchomości będącej przedmiotem przetargu:

Nieruchomość położona przy ulicy Grobli w Brzegu, obręb Centrum, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 52/8 o pow. 0,4466 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00014543/1.

  1. Do przetargu dopuszczono: 1 zgłaszających się.
  2. Nie dopuszczono do udziału w przetargu: 0 – zgłaszających się.
  3. Cena wywoławcza udziału 8558/20000 wynosiła: 100 128,60 zł.
  4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 101 148,60 zł.
  5. Nabywcy: International Casting Industries, Polska Sp. z o. o. i małżonkowie Elżbieta Najczuk i Jarosław Najczuk.

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

 

 

Niniejszą informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu, na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl na okres 7 dnia, tj. od dnia 23.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r..

 

 

 

Wydrukuj stronę