Brzeg, dnia 21.12. 2017 r.

G.6841.1.1.2017

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta  Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zwanowicach, gmina Skarbimierz , stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 329/30 o pow.0,0951 ha, ark. mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00036531/4.

Działka położona jest w północnej części obrębu Zwanowice w „Zwanowicach Osadzie”, przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje od północy), w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, ok.10 km od centrum miasta Brzeg. Lokalizacja peryferyjna. Dojazd drogą wewnętrzną, asfaltową od południa – średni. Działka ma kształt regularny, jest usytuowana w obniżeniu terenu. Uzbrojenie terenu : prąd, woda, kanalizacja – w ulicy.               Stan techniczno-użytkowy nieruchomości: możliwości inwestycyjne ograniczone ze względu na lokalizację w obszarze zagrożenia powodziowego. Ukształtowanie terenu poniżej poziomu drogi. Grunt jest skoszony, występuje na nim kilka nasadzeń, które nie utrudniają zabudowy. Od strony śluzy działka jest ogrodzona siatką stalową.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Skarbimierz  Nr XXIV/167/2005 z dnia   28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2.05.2005 r. Nr 30, poz. 818 z późn. zmianami) działki nr 329/31 i 329/32 leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

  1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono.

                                               

  1. Forma zbycia :

Oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat – w trybie przetargowym.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości  wynosi: 23.000,00 zł + 23% podatek VAT

 

  1. 7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i terminy ich

     wnoszenia :

  1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie

    wieczyste wynosi  25% ceny  uzyskanej w przetargu + 23% podatek VAT.

    Pierwsza opłata roczna  płatna jest jednorazowo  nie później niż do dnia zawarcia umowy o

oddanie  tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

 

  1. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 1% ceny uzyskanej w przetargu + 23% podatek

    VAT. Opłata roczna płatna jest do 31 marca  każdego roku .

 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 21.12. 2017r. do dnia 11.01.2018 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 21.12.2017r. do dnia 1.022018 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę