Brzeg, dnia 20.07.2016r.

G.6840.2.5.2016

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia

 

  1. Położenie, oznaczenie  i opis nieruchomości :

Nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 932 ark. m. 13 o łącznej powierzchni 0,4957 ha , obręb Centrum, położona w Brzegu przy ulicy Nysańskiej 4,6, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu , Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007534/3 zabudowana:

  1. budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej ok. 1 676,20 m2 , mieszczącym szpital z przychodnią,
  2. budynkiem agregatorowni o powierzchni użytkowej ok. 38,90 m2 z dobudowaną osłoną śmietnikową

wraz z zagospodarowaniem terenu, obejmującym ogrodzenie, oświetlenie i utwardzenie nawierzchni. Przedmiotowy budynek usługowy to obiekt IV kondygnacyjny, podpiwniczony. Agregatorownia to obiekt parterowy, podpiwniczony.

Nieruchomość jest położona w strefie pośredniej miasta powiatowego Brzeg. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przedwojenna i nowsza- powojenna, tereny kolejowe. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, market KAUFLAND, centrum handlowe, szpital, zakład przemysłowy AGROMET, dworzec PKP i PKS, hala targowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Nysańska). Kształt nieruchomości regularny, prostokątny.

W dziale III księgi wieczystej wpisano ograniczone prawo rzeczowe: prawo nieodpłatnego użytkowania na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

Budynek szpitala położony na działce nr 932 wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków- decyzja nr 2302/92 z dnia 14.07.1992 r.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą z dnia 19.12.2003 r., Nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 7 z 06.02.2004 r., poz. 121), zmienionym Uchwałą Nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 04.09.2009 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 90 z dnia 02.11.2009 r., poz. 1307) nieruchomość położona jest:

– zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad kształtowania struktury funkcjonalno- przestrzennej obowiązującego planu w granicach terenu elementarnego E 7 U /P/MN/KK, na obszarze podstawowej funkcji – tereny zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obszarze wysokiej intensywności, w obrębie istniejącego zainwestowania;

– zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad strefowania obowiązującego planu , na obszarze:

strefy III- zabudowy mieszkaniowo- usługowej, o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski, uwarunkowany historycznie,

strefy „B” ochrony konserwatorskiej,

w granicach wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.

 

 

 

III. Sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie dotyczy

  1. Informacja o sprzedaży :

Sprzedaż nastąpi w trybie pisemnego przetargu ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu leasingu.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 5 533 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące) w tym 4 220 000 zł za budynek szpitala, wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710).

Z tytułu wpisania budynku szpitala do rejestru zabytków województwa opolskiego zostanie udzielona bonifikata w obniżonej wysokości równej 2 % od ceny sprzedaży tego budynku, ustalonej jako 76% uzyskanej w wyniku przetargu ceny całej nieruchomości opisanej w  punkcie I.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 20.07.2016 r.,  do dnia 9.08.2016 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 20.07.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

 

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

 

 

 

Opracował:

Waszczuk i Partnerzy

Spółka Partnerska Radców Prawnych

Ul. Partyzantów 1

46-100 Namysłów

Wydrukuj stronę