logo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego

1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu obręb Południe stanowiącej własność Gminy Brzeg, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 477/76 o pow. 0,0007 ha dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00016766/4.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest około 3000 m na południe od centralnej części miasta Brzeg przy ulicy Lipowej w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi wąski pas gruntu na zapleczu ogrodowym działki zabudowanej domem jednorodzinnym szeregowym w pobliżu budynku o numerze adresowym Lipowa 11. Dostęp komunikacyjny przez działkę nr 477/32. Działka obecnie jest użytkowana jako ogród przydomowy, jest częściowo ogrodzona – ogrodzenie nie stanowi własności Skarbu Państwa. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (linia kablowa). Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej. Uzbrojenie terenu od strony Lipowej pełne: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Możliwości inwestycyjne obniżone – pogorszone ze względu na geometrię działki.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121 z 6 lutego 2004 r., zmienionego Uchwałą nr XLVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego Uchwała Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 90 z dnia 2 listopada 2009 r. poz. 1307 działka nr 477/76 zlokalizowana w Brzegu obręb Południe położona jest w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D16MN/U/Z/W – funkcja podstawowa – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią, w obrębie istniejącego zainwestowania, w obszarze o niskiej intensywności zabudowy.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

5. Cena nieruchomości:

Cena prawa użytkowania wieczystego działki nr 477/76 wynosi 570,00 zł.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1%.

7. Terminy i wysokość opłat z tytułu użytkowania:

Opłata roczna na rzecz Gminy Brzeg płatna jest w terminie do 31 marca każdego roku. Opłata w roku 2022 r. i w latach następnych będzie wynosić 8,26 zł.

8. Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z art. 77 i art. 78 w związku z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

9. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia ………………… do dnia …………………. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia prawa użytkowania wieczystego w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia …………….. do dnia ……………. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienionych terminach.

Dat

Wydrukuj stronę