Brzeg, dnia 20.09.2018r.

G.6845.2.56.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem

1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

2. Opis nieruchomości :
Do wynajęcia przeznaczony jest pomieszczenie biurowe nr 016 o pow. 19,79 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6.

3. Tryb – bezprzetargowy.
Najem na okres 2 lat i 11 miesięcy na rzecz osoby fizycznej.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Sposób zagospodarowania: na cele biurowe. Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

5. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:
Miesięczny czynsz najmu netto ( bez podatku VAT) w kwocie 250,00 zł.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.
Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

6. Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 20.09.2018 r. do dnia 11.10.2018 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu.

7. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

 

Wydrukuj stronę