Brzeg, dnia 14.12.2017 r.

G.6840.2. 16 . 2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/35 o pow. 0,6420 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.

Nieruchomość położona jest ok.1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Grodków w otoczeniu gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Lokalizacja peryferyjna.

Działka nr 778/35 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Krakowska, zostanie zapewniony w drodze, służebności gruntowej, na działce 778/37, która stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni szutrowej przez, którą podziemnie przebiega przez nią wodociąg i sieć elektroenergetyczna. Teren uzbrojony jest w  prąd i wodę.

Działka nr 778/35 obecnie nie jest użytkowana. W przeważającej części jest zabudowana, w pozostałej porośnięta trawą i zakrzaczona.

W centralnej części działki znajduje się zespół 8 budynków gospodarczych stanowiących niegdyś zaplecze techniczne ośrodka wychowawczego. Budynki jednokondygnacyjne, murowane z cegły i bloczków, kryte papą i eternitem (największy budynek stodoły), w stanie technicznym złym i bardzo złym, obiekty do wyburzenia. Powierzchnia zabudowy łącznie 1 312 m2 . Powierzchnia zabudowy budynku : nr 1280 – 552 m2, rok budowy: 1960, nr 1281 – 52 m2, rok budowy: 1960, nr 1282 – 245 m2, rok budowy: 1960, nr 1286 – 90 m2, rok budowy: 1960, nr 1287 – 214 m2, rok budowy: 1960, nr 1413 – 65 m2, rok budowy: 1960,      nr 2063 – 34 m2, rok budowy: 1960, nr 2066 – 60 m2, rok budowy: 1950,

Możliwości inwestycyjne gruntu pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/35 w Grodkowie, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono.
  2. Informacja o sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi  w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 182 000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT(stawka zw), na podstawie art.43 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.)

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 14.12. 2017r. do dnia 4.01.2018r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 14.12.2017r. do dnia 25.01.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę