Brzeg, dnia 14.12.2017 r.

G.6840.2.15. 2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość położona przy ul. Krakowskiej w Grodkowie, stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 778/34 o pow. 0,2543 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00064248/0.

Nieruchomość położona jest ok.1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) Grodków w otoczeniu gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Lokalizacja peryferyjna.

Działka nr 778/34 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Krakowska, zostanie zapewniony w drodze, służebności gruntowej na działce 778/37, która stanowi drogę wewnętrzną o nawierzchni szutrowej przez, którą podziemnie przebiega przez nią wodociąg i sieć elektroenergetyczna. Teren uzbrojony jest w  prąd i wodę.

Działka nr 778/34 obecnie nie jest użytkowana. W przeważającej części jest niezabudowana,  porośnięta trawą i zakrzaczona.

W centralnej części działki znajduje się niewielki budynek gospodarczy Nr 1279 o pow. zabudowy 68 m2, rok budowy 1960 – pełniący niegdyś funkcję kotłowni. Jednokondygnacyjny, murowany z cegły i bloczków, kryty blachą, w stanie technicznym bardzo złym, obiekt do wyburzenia. Możliwości inwestycyjne gruntu pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane koniecznością likwidacji budynku.

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dnia 18 luty 1998r. (opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Op. z dnia 18 maja 1998r. Nr 13, poz.64) – teren obejmujący działkę Nr 778/34 w Grodkowie, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

  1. Termin zagospodarowania : nie ustalono.
  2. Informacja o sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi  w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi: 72 000,00 zł

Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT(stawka zw), na podstawie art.43 ust.1 pkt.2, ust.2 oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.)

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 14.12. 2017..r. do dnia 4.01.2018.r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 14.12.2017.r. do dnia 25.01.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę