Brzeg, dnia 8.03.2018 r.

G.6845.1. 5 .2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonych do dzierżawy bez prawa do zabudowy.

1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona w Brzegu przy ul. Grobli, na wyspie na rzece Odra, na terenie nie zabezpieczonym przed powodziami wałami przeciwpowodziowymi, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 66/11 o pow. 0,4193 ha, ark. mapy 3,obręb Centrum, KW OP1B/00031007/7, zaliczona do użytku gruntowego Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka jest zakrzaczona i pokryta masami ziemnymi zmieszanymi z gruzem (pozostałości po zabudowaniach rozebranych w latach 90-tych XX wieku, posiada dostęp do drogi utwardzonej złej jakości.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg działka nr 66/11, ark.m.3, obręb Centrum położona jest w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem B17U/RP (w przeważającej części) oraz w obrębie terenu elementarnego B16MN/EE/RP ( w mniejszej części): częściowo na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią, (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania, częściowo (w większej części) – na terenie przeznaczonym na funkcję zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie planowanego zainwestowania, w obrębie strefy VI- zabudowy produkcyjno – magazynowo -usługowej z pojedynczymi mieszkaniami, w granicach strefy K ochrony krajobrazu, częściowo w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią.

2. Sposób zagospodarowania: na cele nierolne i nieleśne, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nieruchomość może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi.

3. Tryb wyłonienia dzierżawcy – przetarg ustny nieograniczony

4. Dzierżawa – na czas nieoznaczony.

5. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 2.200,00 zł + 23%VAT.
Czynsz płatny w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 8.03.2018 roku do dnia 29.03.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę w/w działki.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej WWW.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info .
Wykaz publikuje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bipouw.e-wojewoda.pl na okres 21 dni.
Informacja tel. 077 44 47 916

Wydrukuj stronę