Brzeg, dnia 6.05.2020 r.
G.6840.2.1. 2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :
Nieruchomość zabudowana położona w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 439/1 o pow. 0,3737 ha, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW – OP1N/00045447/6.
Nieruchomość pozostaje we współwłasności Gminy Grodków w udziale 5/6 części i Powiatu Brzeskiego w udziale 1/6 części.
Przedmiotem sprzedaży jest udział 0,07 części niewydzielonych we współwłasności ww. nieruchomości zabudowanej stanowiący własność Powiatu Brzeskiego, na który składa się : 3 pomieszczenia biurowe o nr 1, 2 i 3, położone na parterze budynku o łącznej powierzchni 67,33 m2 oraz odpowiadający tym pomieszczeniom udział 0,07 cz. niewydzielonych w częściach nieruchomości nie stanowiących pomieszczeń biurowych (grunt, części budynków położonych na działce nie stanowiące pomieszczeń biurowych).
Na działce posadowiony jest duży budynek administracyjno-biurowy, piętrowy, przedwojenny oraz budynek gospodarczo – garażowy, z urządzonym parkingiem. Teren wokół budynku jest utwardzony, w południowej części jest urządzony parking otwarty. Dojazd dogodny ulicą Warszawską. Wokół budynków tereny zieleni. Działka jest w przeważającej części ogrodzona z zamykanymi bramami wjazdowymi.
Działka ma kształt nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Kompleks zabudowań administracyjno–biurowych będący siedzibą Urzędu Miasta Grodków oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu wzniesiony w technologii tradycyjnej, podpiwniczony, piętrowy z poddaszem częściowo użytkowym, przedwojenny oraz budynku gospodarczego.
Budynek administracyjno-biurowy jest okazały, wolnostojący, ma dwie wysokie kondygnacje administracyjno-biurowe, dużą piwnicę i poddasze częściowo użytkowe, częściowo stanowiące strych. Budynek posiada dwa ni9ezależne wejścia i dwie klatki schodowe, trzecia prowadzi na poddasze. Budynek jest wzniesiony na planie litery L, bryła budynku zwieńczona dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowej, krytym dachówką ceramiczną. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane, stolarka okienna i drzwiowa pcv (okienna wymieniona z wyjątkiem jednego z pomieszczeń wydziału komunikacji, gdzie pozostała drewniana oraz piwnic, w których również są okna drewniane), drzwiowa w przeważającej części odnowiona. Na podłogach głównie wykładziny pcv typowe dla pomieszczeń biurowych, ale także parkiet drewniany, w części komunikacyjnej posadzki ceramiczne, na ścianach i sufitach tynki cementowo-wapienne, głównie gładkie. Elewacja z zachowanymi zdobieniami. Budynek był na bieżąco remontowany, wymieniono pokrycie dachowe, wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną, część instalacji, na bieżąco odświeżono powłoki malarskie w pomieszczeniach, ostatni remont w latach 2017-2018 obejmował pomieszczenia biurowe na I piętrze oraz sanitariaty. Budynek posiada przestronne korytarze. Obiekt jest wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania z własnej kotłowni gazowej, system przeciwpożarowy oraz monitoringu, pomieszczenia nie są klimatyzowane. W budynku brak jest windy, nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poza tym standard i funkcjonalność budynku poprawne, przeciętne.
Na zapleczu kompleksu znajduje się parterowy budynek gospodarczo-garażowy z poddaszem, przedwojenny, wzniesiony w technologii tradycyjnej- murowany z cegły, kryty dachówką, wrota garażowe drewniane.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków zatwierdzonym, uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/375/2006 z dnia 27.092006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 84, poz.2477, z 4.12. 2006r.oraz uchwałą nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30.122008r. zmieniającą uchwałę w sprawie mpzp miasta Grodków, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 16, z dnia 9.03.2009 r., poz.245., działka Nr 439/1 w Grodkowie przy ul. Warszawskiej jest oznaczona symbolem UA/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług administracji.
Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Termin zagospodarowania : nie ustalono.

V. Informacja o sprzedaży:
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

VI. Cena nieruchomości :
Cena nieruchomości wynosi: 87.500,00 zł (podatek VAT-stawka Zw – towar używany)

VII. Obciążenia ::
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

VIII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
XI. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
X. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy
XI. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy
XII. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nie dotyczy

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 6.05. 2020r. do dnia 26.05.2020 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 6.05.2020r. do dnia 17.06.2020 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

Wydrukuj stronę