logo

STAROSTA BRZESKI

ul. Robotnicza 20

49-300 Brzeg

 

Brzeg, dnia 7.04.2022 r.

G.6845.1.2.2020

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

  1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do sprzedaży przeznaczony jest lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 300,66 m2, dla którego Sad Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00051309/0, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 27, obręb Centrum wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest ww. budynek, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 305623/1000000 części, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 564/4 o pow. 0,0118 ha, nr 600 o pow. 0,1114 ha i nr 609/4 o pow. 0,0035 ha.

 

  1. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy – niemieszkalny, znajdujący się w przyziemiu budynku wielorodzinnego mieszkalno-użytkowego, wybudowanego w okresie przedwojennym (1860 r.). W skład lokalu wchodzą: 2 wiatrołapy, 5 komunikacji, pomieszczenie techniczne, 10 zapleczy, natrysk, 3 WC, sala, pomieszczenie biurowe. Lokal wyposażony jest w nieczynną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. Standard wykończenia i wyposażenia lokalu niski. Na poddaszach i na ścianach zużyte płytki ceramiczne oraz lamperie wykonane farbą olejną. Widoczne zacieki na sufitach i ścianach świadczące o nieszczelności stropodachu. Okna i drzwi zewnętrzne drewniane zużyte, wewnętrzne płytowe. Lokal do kapitalnego remontu. Stan techniczny zły. Lokal od wielu lat nie jest użytkowany, niegdyś była w nim prowadzona stołówka z zapleczem kuchennym. Do lokalu prowadzą trzy niezależne wejścia, wszystkie poniżej poziomu terenu, dojście schodami.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 28 marca 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr VII/85/19 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 24.04.2019 r., poz. 1596 działki nr 600, 609/4, 564/4 zlokalizowane w Brzegu, obręb Centrum, położone są w granicach terenu oznaczonego symbolem O3.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową. Dla terenu oznaczonego symbolem O3.MW/U ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie towarzyszące pod zabudowę usługową.

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu uzupełniający sposób zagospodarowania terenu przewiduje budowę wiat, obiektów małej architektury, dojść, dojazdów, miejsc do parkowania, garaży, budowli infrastruktury technicznej oraz zieleni urządzonej.

 

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej w granicach terenu ww. działek jest zlokalizowany zabytek wpisany do rejestru zabytków, oznaczony w planie 5.1.21_B.S.1.R – rej. zab. 2331/94 – budynek socjalno-mieszkalny (wraz z otoczeniem). Ww. działki są położone w granicach Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” przyjętego uchwałą nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena prawa własności nieruchomości: 120 000,00 zł.

 

  1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa dokonywana za zgodą Wojewody Opolskiego na podstawie Zarządzenia Nr 145/21 z dnia 20 października 2021 r., Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Pozwolenia nr 121/N/2022 z dnia 1.03.2022 r. oraz Starosty Brzeskiego na podstawie Zarządzenia Nr 13/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

Wykaz nieruchomości względem której Skarbowi Państwa przysługuje prawo użytkowania wieczystego przeznaczone do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 7.04.2022 r. do dnia 27.04.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia prawa użytkowania wieczystego w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 7.04.2022 r. do dnia 19.05.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

STAROSTA

 

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracowała Oliwia Poprawa 28.03.2022
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 28.03.2022

 

 

 

 

Wydrukuj stronę