logo

Brzeg, dnia 12.01.2022 r.

G.6840.1.1.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

 

  1. Powierzchnia i oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim, obręb Lewin Brzeski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jak działka nr 206/18 o powierzchni 0,2416 ha dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00052460/3.

 

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest około 800 m na północ od centrum miasta Lewin Brzeski przy ulicy Sikorskiego w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usługowo-przemysłowej. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, jest on wykonywany na podstawie służebności gruntowej.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14.07.2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20.08.2008 r. działka nr 206/18 zlokalizowana w Lewinie Brzeskim obręb Lewin Brzeski przeznaczona jest pod teren obiektów produkcyjnych, składowania i magazynowania 14P.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Ustala się cenę nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości 130 500,00 zł. Zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości tj. kwotę 48 500,00 zł. W związku z powyższym kwota do zapłaty (cena) będzie wynosiła 82 000,00 zł. do której zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 %.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Zbycie prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego odbędzie się w trybie bezprzetargowym.

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia12.01.2022 r. do dnia 1.02.2022 r..

Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę