Brzeg, dnia 19 kwietnia 2023 r.

 

G.6840.1.1.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, będąca
w użytkowaniu wieczystym „DINO POLSKA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie, położona w obrębie Grodków, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 423/3, o powierzchni 0,0566 ha, ark. m. 5, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00027970/9.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchni nieruchomości wynosi 0,0566 ha. Położona jest przy ulicy Warszawskiej, około 600 m na zachód od centrum miasta Grodków (rynku), w otoczeniu gruntów zainwestowanych o funkcji mieszkalno-usługowej. Nieruchomość jest niezabudowana, znajduje się na niej wiata blaszana. Teren działki jest utwardzony kostką betonową. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej jest możliwy poprzez działkę nr 425, stanowiącą własność Gminy Grodków, która również znajduje się w użytkowaniu wieczystym „DINO POLSKA” S.A. Na sąsiednich działkach nr 423/4 i 423/5 usytuowany jest budynek handlowo-usługowy, w którym znajduje się m.in. market spożywczy Dino, natomiast na działce nr 423/3 urządzony jest parking otwarty, a oprócz tego umożliwia ona dostęp do zaplecza ww. budynku handlowo-usługowego. Działkę podziemnie przecinają sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą
Nr XXXV/375/2006  Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 września 2006 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 4 grudnia 2006 r. Nr 84, poz. 2477) oraz uchwałą Nr XXV/262/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 9 marca 2009 r.
Nr 16, poz. 245) położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem U/9 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług, a częściowo na terenie oznaczonym symbolem MW/6 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna o średniej intensywności zabudowy.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość jest obecnie zagospodarowana.

 

 1. Cena nieruchomości:

Ustala się cenę prawa własności nieruchomości będącej przedmiotem wykazu
w wysokości 64 500,00 zł. Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży, tj. kwotę 24 000,00 zł. W związku z powyższym cena prawa własności nieruchomości będzie wynosiła 40 500,00 zł. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż prawa własności nieruchomości użytkownikowi wieczystemu odbędzie się w trybie bezprzetargowym.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:
 2. służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 423/3 do drogi publicznej oznaczonej numerem działki 426/1 (obecnie 426/3), na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników lokali mieszkalnych od numer 1 do numeru 11, położonych w budynku mieszkalnym w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 21,
 3. nieodpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez teren nieruchomości oznaczonej jako działka nr 423/3 – uzgodnionym szlakiem komunikacyjnym, w celu realizowania dostaw towarów do lokalu niemieszkalnego B, na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu niemieszkalnego B, objętego księgą wieczystą nr OP1N/00088081/5, położonego w Grodkowie przy
  Warszawskiej 23,
 4. nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 423/3, w celu realizowania dostaw towarów do lokalu niemieszkalnego A, na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu niemieszkalnego A, objętego księgą wieczystą
  nr OP1N/00088267/3, położonego w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 23.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2023 r. do dnia 10.05.2023 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski w wyżej wymienionym terminie.

 

 

STAROSTA

Jacek Monkiewicz

Wydrukuj stronę