Brzeg, dnia 22 listopada 2023 r.

G.6840.1.1.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości; powierzchnia nieruchomości:

Stanowiący własność Skarbu Państwa samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,37 m2, położony w Brzegu przy ul. Kapucyńskiej 5/4, dla którego Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00012521/7, wraz
z powiązanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 33/1000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 130/2 o powierzchni 0,0174 ha, położonej
w Brzegu, obręb Centrum, ark. m. 4, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00018699/7.

 

  1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku stanowi samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,37 m2, położony na pierwszym piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wybudowanym w okresie powojennym, usytuowanym w ścisłym centrum miasta – przy ulicy Kapucyńskiej 5. Budynek jest dwupiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Działka gruntu jest wydzielona po obrysie budynku, zabudowa zwarta śródmiejska, otoczenie nieestetyczne – do rewitalizacji. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły ceramicznej. Konstrukcja dachu drewniana, dach kryty dachówką ceramiczną. Klatka schodowa i stropy żelbetowe, ścianki działowe murowane z cegły.

W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, kuchni, łazienka z wc i przedpokój. Lokal jest jednopoziomowy, posiada balkon. Dostęp do lokalu z korytarza klatki schodowej. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. Standard wykończenia i wyposażenia lokalu jest niski. Wymienione zostały piony wodne i kanalizacyjne, okna PCV w dobrym stanie. Na podłogach w pokojach zużyte płytki PCV, w kuchni, przedpokoju i łazience płytki ceramiczne. W łazience znajduje się mała wanna, wc i umywalka, armatura zużyta. Kocioł gazowy podgrzewający wodę użytkową w nieznanym stanie technicznym. Ogrzewanie centralne grzejnikowe jest przestarzałe. Stolarka drzwiowa płytowa w stanie zużytym. Lokal pozostaje niezamieszkany, jest w stanie do kapitalnego remontu. Brak pomieszczeń przynależnych, komórka w piwnicy użytkowana na zasadach umownych.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: działka nr 130/2, ark. m. 4, położona w Brzegu, obręb Centrum,
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr VII/85/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonych: Uchwałą Nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., Uchwałą Nr LIV/372/14 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., Uchwałą Nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr VII/25/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 marca 2011 r. dla obszaru
w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu
24 kwietnia 2019 r., poz. 1596) – położona jest w granicach terenu oznaczonego symbolem G8.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową usługową.

Działka położona jest w granicach Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” przyjętego Uchwałą Nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r.,
w granicach obszaru oznaczonego w planie S.1.R., wpisanego do rejestru zabytków – rej. zab. 132/54, 622/59 – układ urbanistyczny starego miasta (średniowiecze) oraz
w granicach terenu stanowiska archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków – rej. A-3-65 – miasto w obrębie murów (bud. średniowiecze).

Ponadto działka nr 130/2 znajduje się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym
w „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023”. Działka znajduje się także na obszarze rewitalizacji wyznaczonym Uchwałą Nr LIX/567/23 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brzeg w myśl
art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28 i 1688).

Gmina Brzeg nie posiada prawa pierwokupu działki wynikającego z przepisów ustawy o rewitalizacji.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 190 000,00 zł. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598, 1059 i 1852).

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 22.11.2023 r. do dnia 13.12.2023 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj.
od dnia 22.11.2023 r. do dnia 3.01.2024 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 17.11.2023 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 17.11.2023 r.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę