Brzeg, dnia 6.02.2019 r.
G.6846.1. 2 . 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg

I. Położenie nieruchomości : Brzeg, obręb Południe
II. Opis nieruchomości :
Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego niżej wymienionych nieruchomości:

Lp Oznaczenie nieruchomości

(nr działki,

Nr księgi wieczystej Wartość nieruchomości Powierzchnia w ha Działka stanowi część  drogi gminnej – ulicy
1 477/5 OP1B/00016766/4 300 zł 0,0003 Jaśminowa – część chodnika
2 939/3 OP1B/00007401/2 100 zł 0,0001 Juliana Tuwima  – część jezdni
3 652/4 OP1B/00007401/2 2 000 zł 0,0019 Bolesława Prusa –część chodnika
4 660/9 OP1B/00019893/4 350 zł 0,0003 Władysława Broniewskiego – część chodnika

 

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.121, z 6 lutego 2004r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego      Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307., działka :

Nr 477/5, ark.m.12, obręb Południe,  w Brzegu przy ul. Jaśminowej, jest położona w granicach terenu elementarnego D 16 MN/U/Z/W: na terenie o funkcji podstawowej- tereny mieszkaniowe z usługami i zielenią, w obszarze niskiej intensywności (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania oraz na obszarze strefy V – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

Nr 939/3, ark.m.18, obręb Południe,  w Brzegu przy ul. J.Tuwima, jest położona w granicach terenu elementarnego D 28 MN/U/KS: na terenie o funkcji podstawowej- tereny podstawowego układu komunikacyjnego – ulica dojazdowa 62D, w obrębie istniejącego zainwestowania oraz na obszarze strefy V – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

Nr 652/4, ark.m.14, obręb Południe,  w Brzegu przy ul. B. Prusa, jest położona w granicach terenu elementarnego D 28 MN/U/KS: na terenie o funkcji podstawowej- tereny mieszkaniowe z usługami i zielenią, w obszarze niskiej intensywności (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania oraz na obszarze strefy V – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności, na obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej

Nr 660/9, ark.m.15, obręb Południe,  w Brzegu jest położona w granicach linii rozgraniczających drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 60D (ul.Wł.Broniewskiego).

 

 

  1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z celem umowy darowizny opisanym w pkt.VI.

 

  1. Termin zagospodarowania : zagospodarowanie przez obdarowanego nieruchomości opisanych w pkt. II zgodnie z celem darowizny winno nastąpić w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy darowizny

                                                

  1. Informacja o zbyciu:

Darowizna nastąpi  w celu umożliwienia wykonywania przez Gminę Brzeg jej zadań własnych obejmujących sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

 

VII. Obciążenia :

Nieruchomość  jest wolna od obciążeń .

 

VIII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.

  1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
  2. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
  3. XI. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.

XII. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie  – nie dotyczy.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 6.02. 2019r. do dnia 26.02.2019 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 6.02.2019r. do dnia 20.03.2019 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę