Brzeg, dnia 8.04.2020 r.

 

G.6840. 1. 13 . 2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

 

  1. Położenie i oznaczenie nieruchomości :

Do sprzedaży przeznaczone jest przysługujące Skarbowi Państwa prawo użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w Brzegu , obręb Południe, stanowiącej własność Gminy Brzeg, w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa-Starosty Brzeskiego, oznaczonej w  ewidencji gruntów jako działka Nr  477/36 o pow. 0,0009 ha, ark. mapy 12, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00016766/4.

  1. Opis nieruchomości :     

Nieruchomość jest położona ok. 3000 m  na południe od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowi wąski pas gruntu na zapleczu ogrodowym działki zabudowanej domem jednorodzinnym szeregowym, w pobliżu budynku o numerze adresowym Lipowa 9 . Lokalizacja korzystna. Dostęp komunikacyjny przez działkę            nr 477/32. Działka obecnie jest użytkowana jako ogród przydomowy, jest częściowo ogrodzona, przecina ją sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia (linia kablowa). Ogrodzenie nie stanowi własności Skarbu Państwa. Działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.  Uzbrojenie terenu od strony ulicy Lipowej pełne prąd, woda, kanalizacja, gaz. Możliwości inwestycyjne obniżone – pogorszone ze względu na geometrię działki.

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, z 6 lutego 2004 r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 02 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 477/36 przy ul. Lipowej w Brzegu jest położona w obrębie terenu elementarnego D 16 MN/U/Z/W: na terenie o funkcji podstawowej – tereny mieszkaniowe z usługami i zielenią w obszarze niskiej intensywności (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania oraz w granicach strefy V – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

  1. Sposób zagospodarowania : zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
  2. Termin zagospodarowania : nie ustalono.                   
  3. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego działki nr 477/36 w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych  nieruchomości przyległych.

VII. Cena nieruchomości :

Cena prawa użytkowania wieczystego działki nr 477/36  wynosi: 720,00 zł .                                      Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%

VIII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego ustalona przez Gminę Brzeg: 1%

  1. Terminy i wysokość wnoszenia opłat : Opłata roczna na rzecz Gminy Brzeg płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata w roku 2020 i w latach następnych będzie wynosić 10,62 zł .
  2. Zasady aktualizacji opłat :zgodnie z art.77 i art.78 w związku z art.72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.65) wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega aktualizacji nie częściej niż na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości  ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 8.04. 2020r. do dnia 28.4.2020 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Skarbu Państwa , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 8.04.2020r. do dnia 20.05.2020 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości.

 

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w dniu 8.04.2019 r. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę