Brzeg, dnia 26 stycznia 2022 r.

G.6846.2.2.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Lewin Brzeski przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej
w Lewinie Brzeskim, obręb Lewin Brzeski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 815/6 o powierzchni 0,0965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą numer OP1B/00035351/1.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia działki wynosi 0,0965 ha. Działka położona jest w centrum miasta Lewin Brzeski na skrzyżowaniu ulic Tadeusza Kościuszki i Przytulnej, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i handlowo-usługowej. Lokalizacja dobra. Działka jest zlokalizowana w pasie dróg, na jej przeważającej części jest urządzony przystanek autobusowy z utwardzoną nawierzchnią (kostka betonowa), pasy zieleni oraz fragment ulicy Przytulnej (wybrukowany). Na działce znajduje się część kiosku handlowego. Uzbrojenie terenu – prąd, woda, kanalizacja, gaz. Sieci uzbrojenia terenu przecinają działkę podziemnie i nadziemnie.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, zatwierdzoną uchwałą Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 61 poz. 1797 z dnia 20 sierpnia 2008 r. położona jest w przeważającej części na terenie oznaczonym symbolem 31MWn – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności oraz KDD – teren dróg publicznych – klasy dojazdowej.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości: nie dotyczy – darowizna.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości: 88 000,00 zł

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) nieruchomość zostanie przekazana w drodze darowizny na rzecz Gminy Lewin Brzeski na cel publiczny – publiczne drogi, place, ciągi piesze, jako dworzec komunikacji samochodowej wraz z urządzeniami do ich obsługi, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, zielenią i elementami małej architektury.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 26.01.2022 r. do dnia 15.02.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

Wydrukuj stronę