Brzeg, dnia 27.04.2016r.

G.6840. 2.3.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu  Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia

 

  1. Położenie, oznaczenie  i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana  o łącznej pow. 0,6706 ha,  składająca się z działek  nr 78/19 o pow. 0,2248 ha, 78/68 o pow. 0,1354 ha i nr 79/4 o pow. 0,3104 ha położona przy ul. 1 Maja w Brzegu, ark. mapy 4,  obręb Południe, KW – OP1B/00023770/7

Nieruchomość stanowi nieuzbrojony teren zieleni nieurządzonej. Położona jest poza trzecią linią zabudowy od ulicy 1 Maja. Częściowo ogrodzona płotem z prefabrykatów betonowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Stefana Żeromskiego poprzez teren publiczny ogólnodostępny, nieutwardzony, stanowiący dz. 78/48  (własność gminy Brzeg),  oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części symbolem  3KDD, dla którego plan ustala przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej. Nieruchomość w kształcie foremnym. Kształt i wielkość nieruchomości umożliwia jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zabudowy miejskiej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny oświaty (II Liceum Ogólnokształcące) oraz tereny usługowe.

Na działce mogą znajdować się także pozostałości po utwardzeniu  oraz pozostałości podziemnej infrastruktury uzbrojenia technicznego  (np. rury, fundamenty, murki kable itp.). Działka może być częściowo zadrzewiona i zakrzaczona.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z ustaleniami  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego 3 lutego 2012r., Uchwałą Rady Miejskiej Brzegu  Nr XVXIII/148/12  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 marca 2012r., poz.397, działka nr 78/68, ark.m.4, obręb Południe jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KDD, dla którego ustala się przeznaczenie : ulica klasy dojazdowej, działka nr 78/19, ark.m.4, obręb Południe w Brzegu jest położona w  przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KDD, dla którego ustala się przeznaczenie; ulica klasy dojazdowej; i w niewielkiej części – na terenie oznaczonym 3KDp, dla którego ustala się przeznaczenie: droga piesza, droga pieszo-jezdna; działka nr 79/4, ark.m.4, obręb Południe w Brzegu jest położona w przeważającej części na obszarze oznaczonym symbolem 1MWp, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem 3KSDD, dla którego ustala się przeznaczenie: ulica klasy dojazdowej; i w niewielkiej części – na terenie oznaczonym symbolem KDL, dla którego ustala się przeznaczenie : ulica klasy lokalnej.

III. Sposób zagospodarowania:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie określono

  1. Informacja o sprzedaży :

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Cena nieruchomości :

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi: 800.000,00 zł + podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w   Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 27.04.2016r,  do dnia 17.05.2016 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 27.04.2016r. do dnia 8.06.2016 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej WWW.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę