logo

Brzeg, dnia 13 października 2021 r.

G.6840.2.6.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, obręb Centrum, zabudowana, o pow. 0,9022 ha, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/10 o pow. 0,7064 ha oraz działka nr 636/13 o pow. 0,1958 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9022 ha (działka nr 636/10 o pow. 0,7064 h i działka nr 636/13 o pow. 0,1958 ha). Działki położone są ok. 700 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych. Zostały wydzielone geodezyjnie z terenu użytkowanego przez Brzeskie Centrum Medyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Od południa w bezpośrednim sąsiedztwie kompleks szpitalny. Od wschodu tereny zainwestowania o wysokiej intensywności. Dojazd od północy ul. Ofiar Katynia lub od wschodu ul. Piwowarską, natomiast brak urządzonych zjazdów. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz w ul. Ofiar Katynia.

Działki obecnie w przeważającej części nie są już użytkowane, stanowiły zaplecze centrum medycznego (szpitala powiatowego), teren jest ogrodzony od strony ul. Ofiar Katynia oraz ul. Piwowarskiej, znajduje się na niej dziesięć budynków o zróżnicowanej wielkości i funkcji,
w przeważającej części zaniedbanych, nie były remontowane ani modernizowane od czasu budowy w latach sześćdziesiątych XX w. Wyjątek stanowią dwa obiekty użytkowane przez najemców (kiosk – punkt sprzedaży piekarni oraz mały budynek techniczny użytkowany operatora telekomunikacyjnego). Obiekty są parterowe, niepodpiwniczone, kryte w większości eternitem, stopień zużycia funkcjonalnego duży, przewyższa zużycie techniczne.

Ponadto w centralnej części działki (pod ziemią) znajduje się zbiornik na olej napędowy
o pojemności 5 000 l zasilający niegdyś awaryjne agregaty prądotwórcze. Na terenie są urządzone betonowe drogi dojazdowe, w większości skorodowane oraz tereny zieleni – trawniki oraz występuje liczny drzewostan, w tym starodrzew.

Na mapie zasadniczej widoczne podziemne uzbrojenie terenu, czynne oraz nieczynne, w tym sieć ciepłownicza wzdłuż północnej granicy oraz wodociągowa w części południowej.

Przez działkę nr 636/10 przebiega podziemna magistralna sieć ciepłownicza wysokich parametrów – magistrala A – wykonana w technologii preizolowanej, o średnicy 2xØ250/400 mm o długości l = 63 m, sieć cieplna wykonana w technologii preizolowanej o średnicy 2xØ125/225 mm o długości l = 5 m oraz znajduje się na niej studnia zaworowa z zaworami odcinającymi i odpowietrzającymi o średnicy 1,2 m. Szerokość pasa technologicznego ustanowiono na 3m (po 1,5 m od osi sieci), długość sieci na działce nr 636/10 to 68 m i na linii występuje uskok w głąb działki. Powierzchnia pasa technologicznego (służebności) wzdłuż sieci ciepłowniczej na działce nr 636/10 wynosi 204 m2. Linia przesyłowa jest na etapie eksploatacji, w którym przedsiębiorca przesyłowy współkorzysta z nieruchomości
w pasie służebności przesyłu. Ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, która będzie polegać na prawie znoszenia na przedmiotowej nieruchomości sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania tej sieci oraz obejmować będzie prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w ww. pasach gruntu w zakresie swobodnego dostępu do sieci w celu wykonania robót związanych
z modernizacją, eksploatacją, przebudową, konserwacją, wymianą, naprawą, usuwaniem awarii i remontami  oraz na nie dokonywaniu w pasie służebności nasadzeń drzew i krzewów oraz sytuowania nowej trwałej zabudowy obiektami kubaturowymi. Prawo do korzystania
z nieruchomości obciążonej polegać będzie w szczególności na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.

Przez działkę 636/10 przebiega również podziemna sieć wodociągowa Ø 160 PEHD. Pas gruntu przez który przechodzi sieć wodociągowa jest częściowo zabudowany (parterowe budynki warsztatowe), częściowo stanowi tereny zieleni. Szerokość pasa technologicznego służebności przesyłu ustalono na 1,5 m (po 0,75 m od osi sieci), długość linii to 55 m
i przebiega w linii prostej. Powierzchnia pasa technologicznego (służebności) wzdłuż sieci wodociągowej wynosi 82,50 m2. Linia przesyłowa jest na etapie eksploatacji w którym przedsiębiorca przesyłowy współkorzysta z nieruchomości w pasie służebności przesyłu,
w celu prawidłowej eksploatacji urządzenia. Ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, która będzie polegać będzie na prawie pozostawienia na  przedmiotowej nieruchomości  sieci wodociągowej Ø 160 PEHD o długości 55 m, prawie dostępu do sieci wraz z niezbędnym sprzętem w celu usuwania awarii, przeprowadzania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych oraz na nie dokonywaniu w pasie służebności nasadzeń drzew i krzewów oraz sytuowania nowej trwałej zabudowy obiektami kubaturowymi w pasie 1,5 m.

W trakcie remontu ul. Ofiar Katynia w tym rejonie zostały odkryte pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim, w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo ich występowania również na terenie przedmiotowej nieruchomości.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest
w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E10 MN/U – w przeważającej części w granicach terenu zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub terenu zabudowy mieszkaniowej
z usługami oraz zielenią (MN), w obrębie planowanego zainwestowania; częściowo
w granicach terenu zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania; w niewielkiej części w granicach terenu podstawowego układu ulic miejskich lokalnych (9L).

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 1.245.000 zł

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

 

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania ustanowionym na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego, a także służebnościami przesyłu ustanowionymi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. na działce nr 636/10 oraz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na działce nr 636/10. Ponadto zawarte są dwie umowy najmu – kiosk z pieczywem i obiekt telekomunikacyjny (usytuowane na działce nr 636/10) z odpowiednio miesięcznym oraz trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

 

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 13.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 13.10.2021 r. do dnia 24.11.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę