logo

Brzeg, dnia 13 października 2021 r.

G.6840.2.5.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonych do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 636/14 o pow. 0,1632 ha, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia działki wynosi 0,1632 ha. Działka położona jest ok. 700 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych. Została wydzielona geodezyjnie z terenu użytkowanego przez Brzeskie Centrum Medyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Od południa
w bezpośrednim sąsiedztwie usytuowany jest kompleks szpitalny, od zachodu budynek prosektorium. Dojazd od północy ul. Ofiar Katynia – dogodny. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz w ul. Ofiar Katynia.

Na działce usytuowany jest budynek będący obiektem parterowym, garażowym, niepodpiwniczonym, krytym papą. Stopień zużycia funkcjonalnego duży, przewyższa zużycie techniczne. W części wynajmowanej budynek jest odświeżony i przystosowany do prowadzenia serwisu samochodowego z zapleczem biurowym, w pozostałej części znajdował się awaryjny agregat prądotwórczy zasilający szpital (urządzenie zdemontowane), agregat był podłączony do znajdującego się na sąsiedniej działce pod ziemią zbiornika na paliwo płynne, ponadto pod ziemią poprowadzone są przewody elektryczne, które zasilały szpital w razie awarii głównego źródła energii. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodną
i kanalizacyjną. Brak ogrzewania. W przeszłości był ogrzewany przez sieć ciepłowniczą szpitala, obecnie sieć ta jest nieczynna. Stolarka okienna drewniana, zużyta, wrota drewniane
w stanie średnim. Dach nieszczelny, łatany, na sufitach widoczne ślady przecieków. W wielu miejscach budynku zawilgocenia. Posadzki betonowe, w części socjalno-biurowej zużyte gumoleum. Przed budynkiem duży plac wyłożony płytami betonowymi (nierówności
i pęknięcia). Na pozostałej części teren zieleni.

Na mapie zasadniczej widoczne podziemne uzbrojenie terenu, czynne oraz nieczynne, w tym przebiegająca wzdłuż północnej granicy podziemna magistralna sieć ciepłownicza wysokich parametrów – magistrala A – wykonana w technologii preizolowanej, o średnicy 2xØ250/400 mm o długości l = 56 m. Linia przesyłowa jest na etapie eksploatacji, w którym przedsiębiorca przesyłowy współkorzysta z nieruchomości w pasie służebności przesyłu. Ustanowiono odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu, która będzie polegać na prawie znoszenia na przedmiotowej nieruchomości sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania tej sieci oraz obejmować będzie prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w pasie gruntu o powierzchni 168 m2 i szerokości 3 m (po 1,5 m od osi sieci) w zakresie swobodnego dostępu do sieci w celu wykonania robót związanych z modernizacją, eksploatacją, przebudową, konserwacją, wymianą, naprawą, usuwaniem awarii i remontami  oraz na nie dokonywaniu w pasie służebności nasadzeń drzew
i krzewów oraz sytuowania nowej trwałej zabudowy obiektami kubaturowymi. Prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej polegać będzie w szczególności na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac.

W trakcie remontu ul. Ofiar Katynia w tym rejonie zostały odkryte pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim, w związku z tym istnieje prawdopodobieństwo ich występowania również na terenie przedmiotowej nieruchomości.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest
w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E10 MN/U – w granicach terenu zabudowy usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią (MN), w obrębie planowanego zainwestowania.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 240.000 zł

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania ustanowionym na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego oraz służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 13.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 13.10.2021 r. do dnia 24.11.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę