logo

Brzeg, dnia 13 października 2021 r.

G.6845.2.39.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonych do oddania w najem

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007339/6.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Do wynajęcia przeznaczone jest pomieszczenie biurowe nr 016 o pow. 19,79 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: oddanie w najem na rzecz Danuty Klichty, 49-300 Brzeg, ul. Zielona 63/1, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą COM-BUD Danuta Klichta, 49-300 Brzeg, ul. Zielona 63/1, NIP 747-130-08-28, REGON 532343886, z przeznaczeniem na cele biurowe – prowadzenie działalności gospodarczej – biuro projektowe.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z, a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Miesięczny czynsz najmu netto (bez podatku VAT) w kwocie 270,00 zł.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS
w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 

  1. Informacje o oddaniu w najem:

Tryb – bezprzetargowy – za zgodą Rady Powiatu Brzeskiego wyrażoną w uchwale nr XXIX/217/21 z dnia 30 września 2021 r.

 

Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 13.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę