Brzeg, dnia 6.04.2016 r.

G.6845.1.3.2016

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem.

 

Położenie nieruchomości – Lipowa, gm. Grodków

 

Opis nieruchomości:

  1. a) boks garażowy o pow. użytkowej 17,00 m2
  2. b) boks garażowy o pow. użytkowej 24,00 m2

położone w Lipowej gm.Grodków .

Budynek boksów garażowych posadowiony jest  na działce Nr 313/2 o pow.0,2300 ha, obręb Lipowa, ark.m.1, KW 26901, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Tryb bezprzetargowy – oddanie w najem na 2 lata 11 miesięcy ,  na rzecz dotychczasowych użytkowników

 

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

  1. a) miesięczny czynsz za najem pomieszczenia garażowego o pow. użytkowej 17,00 m2

w wysokości  25,50 zł  +  obowiązująca stawka VAT

  1. b) miesięczny czynsz za najem pomieszczenia garażowego o pow. użytkowej 24,00 m2

w wysokości  36,00 zł  +  obowiązująca stawka VAT

jest płatny  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27.09.2006r., opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Woj.Opolskiego  z dnia 18 grudnia 2006r. Nr 92, poz.2727 oraz uchwałą Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30.12.2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 9.03.2009r. Nr 16, poz.246, teren obejmujący działkę           Nr 313/2 w Lipowej  oznaczony jest symbolem RU/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na   okres 21 dni     tj. od dnia 6.04.  2016 roku  do dnia 27.04. 2016 roku. Po upływie  tego terminu zostanie zawarta umowa najmu na  w/w pomieszczenia.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Wydrukuj stronę