Brzeg, dnia 15.02. 2017r.

G.6845.2.15.2017

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w najem

 

  1. Położenie nieruchomości  –  Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
  2. Opis  nieruchomości :

Do wynajęcia przeznaczone są wymienione w tabeli pokoje biurowe położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23, usytuowanym na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6:

 
Nr pom. Powierzchnia (m2) Nazwa pomieszczenia
  09 19,37 Pomieszczenie biurowe  
015 19,22 Pomieszczenie biurowe
016 19,79 Pomieszczenie biurowe
022 12,63 Pomieszczenie biurowe
025 10,18 Pomieszczenie biurowe
027 12,06 Pomieszczenie biurowe
028 10,42 Pomieszczenie biurowe

 

  1. Tryb  – bezprzetargowy.

Opis trybu zawiera uchwała nr 270/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 07.02.2017r. Najem na okres  2 lat i 11 miesięcy.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele biurowe. Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu netto ( bez podatku VAT)  w kwocie:

1) 92,83 zł za jedno pomieszczenie dla najemców będących organizacjami pozarządowymi,

2) dla pozostałych najemców czynsz wywoławczy : 250,00 zł za jedno pomieszczenie,

3) do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

  1. Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 15.02.2017r. do dnia 7.03.2017r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszone zaproszenie do składania ofert na najem w/w nieruchomości.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info, w wyżej wymienionych terminach.
Wydrukuj stronę