Brzeg, dnia 5.02.2020 r.

G.6845.1. 5 .2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta  Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  bez prawa do zabudowy.

 

  1. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :

Nieruchomość niezabudowana położona w Zwanowicach przy kanale rzeki Odry i śluzie (sąsiaduje od północy) w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i rolnych. Lokalizacja peryferyjna w porównaniu do innych miejscowości gminy Skarbimierz, słaba. Działki mają kształt nieregularny, częściowo są usytuowane w obniżeniu terenu. Są niezagospodarowane, zakrzewione i zachwaszczone.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki nr 329/31 o pow. 0,0123 ha i nr 329/32 o pow. 0,0718 ha,  ark.m.1, położone  w Zwanowicach, gmina Skarbimierz, dla których Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00036531/4.

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Skarbimierz  działki  nr 329/31 i 329/32 położone w obrębie miejscowości Zwanowice leżą w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

 

  1. Sposób zagospodarowania : na cele rolne – bez prawa zabudowy.

 

  1. Tryb wyłonienia dzierżawcy – przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Dzierżawa – na czas nieoznaczony .

 

  1. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Cena  wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego  wynosi  : 138,00 zł.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (grunt rolny).

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dn.20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018r., poz.701)

Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz roczny płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy. Czynsz za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed zawarciem umowy.

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na   okres 21 dni tj. od dnia 5.02.2020 roku do dnia 25.02.2020 roku. Po upływie  tego terminu zostanie  ogłoszony przetarg  na dzierżawę  w/w działki.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej WWW.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info .

Wykaz publikuje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bipouw.e-wojewoda.pl   na okres 21 dni.

Informacja tel. 077 44 47 916

 

 

 

Wydrukuj stronę