Brzeg, dnia 6.07.2016 r.

G.6845.1.7.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne

 

Położenie nieruchomości – Bąków 2, gm. Grodków

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana zespołem budynków gospodarczych (baza rolnicza) oraz budynkiem mieszkalno-biurowym o łącznej pow. zabudowy 2480 m2 , położona w Bąkowie stanowiąca działkę Nr 25/1 o pow.0,7200 ha, k.m.2, gm.Grodków, KW OP1N/00011558/0, będąca własnością Skarbu Państwa.

 

Tryb bezprzetargowy – oddanie w dzierżawę na 2 lata 11 miesięcy,                                       na rzecz dotychczasowego użytkownika

 

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

roczny czynsz  dzierżawny wynosi : 2.480,00 zł  i  płatny jest  w terminie do dnia 15 maja z góry za dany rok.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (stawka Zw) – §3ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015r., poz. 736)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/376/2006 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27.09.2006r., opublikowaną w  Dzienniku Urzędowym Woj.Opolskiego  z dnia 18 grudnia 2006r. Nr 92, poz.2727 oraz uchwałą Nr XXV/263/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30.12.2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych miejscowości Gminy Grodków opublikowaną w Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 9.03.2009r. Nr 16, poz.246, teren obejmujący działkę           Nr 25/1 w Bąkowie  oznaczony jest symbolem RU – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na   okres 21 dni     tj. od dnia 6.07. 2016 roku  do dnia 26.07. 2016 roku. Po upływie  tego terminu zostanie zawarta umowa dzierżawy na  w/w nieruchomość.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

 

 

Wydrukuj stronę