logo

Brzeg, dnia 24.05.2022 r.

G.6846.2.4a.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona w Grodkowie, obręb Grodków, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 778/37 o powierzchni 0,2005 ha, ark.m.7, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą
nr OP1N/00064248/0.

 

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2005 ha. Działka położona jest ok. 1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku), w otoczeniu gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Jest to lokalizacja peryferyjna o niezbyt korzystnym sąsiedztwie (ruiny zabudowy gospodarczej) – słaba. Działka stanowi drogę wewnętrzną
o nawierzchni szutrowej, częściowo utwardzoną materiałem sypkim. Podziemnie przecina ją sieć energetyczna i wodociągowa. Uzbrojenie terenu – prąd, woda (średnie). Stan zagospodarowania/możliwości inwestycyjne słabe.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, darowizna z przeznaczeniem na drogę ogólnodostępną.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą Nr XX/170/2020 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 30 października 2020 r. poz. 2896) położona jest na terenie oznaczonym symbolem KDW43 – przeznaczenie podstawowe – tereny dróg wewnętrznych.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

 1. Cena nieruchomości: nie dotyczy – darowizna.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości: 98 000,00 zł

 

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) nieruchomość zostanie przekazana
w drodze darowizny na rzecz Gminy Grodków z przeznaczeniem na drogę ogólnodostępną.

 

 1. Obciążenia i zobowiązania:
 • służebność gruntowa, odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem
  i nieograniczona w czasie, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 778/37 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu
  nr 778/40,
 • służebność gruntowa, odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem
  i nieograniczona w czasie, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 778/37 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu
  nr 778/35.

 

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 24.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 18.05.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 18.05.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę