logo

Brzeg, dnia 12.01.2022 r.

G.6846.2.3.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg przeznaczone jest prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, położonej w Brzegu przy Placu Zamkowym, obręb Centrum, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 85/2, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00052966/0.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę o powierzchni 0,0912 ha, która położona jest na zachód od centralnej części miasta Brzeg w sąsiedztwie Zamku Piastów Śląskich. Teren jest częściowo ogrodzony, w przeważającej części pełni funkcję rekreacyjną z terenem zieleni wraz z alejkami (ogród zamkowy), w północnej części znajduję się trawnik na terenie parku co sprawia że lokalizacja jest korzystna, w obszarze o dużych walorach krajobrazowych. Kształt działki jest nieregularny, wydłużony. Brak dostępu do drogi publicznej.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 28 marca 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr VII/85/19 dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 24.04.2019 r. poz. 1596 położona jest na terenie oznaczonym symbolem C6.ZP dla którego ustala się przeznaczenie pod zieleń urządzoną. Działka położona jest w granicach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków plant miejskich i stanowiska archeologicznego według ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej. W/w działka położona jest również w granicach Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” (strefa I) przyjętego uchwała Rady Miejskiej Brzegu nr XXV/277/16 z dnia 28 października 2016 r..

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości: nie dotyczy – darowizna.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości: 55 000,00 zł.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) nieruchomość zostanie przekazana w drodze darowizny na rzecz Gminy Brzeg na cel publiczny – opieka nad nieruchomością stanowiącą zabytek oraz utworzenie kulturalno-rekreacyjnej przestrzeni publicznej w postaci ogrodów zamkowych. Ogrody zamkowe i Park nad Odrą tworzą całość funkcjonalną i należą do przestrzeni publicznej.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania wieczystego przysługującym Gminie Brzeg.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 12.01.2022 r. do dnia 1.02.2022 r.. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

Wydrukuj stronę