Brzeg, dnia 19 kwietnia 2023 r.

G.6840.2.5.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona
w obrębie Grodków, ark. m. 7, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 778/39 o powierzchni 0,1361 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00064248/0.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1361 ha. Położona jest ok. 1500 m na południe od centralnej części miasta (rynku) w sąsiedztwie gruntów zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa, oświatowa – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz gospodarcza). Jest to lokalizacja peryferyjna o niezbyt korzystnym sąsiedztwie (ruiny zabudowy gospodarczej). Działka jest niezabudowana, ma dostęp do drogi publicznej (dz. nr 765/1, ul. Krakowska) poprzez działkę nr 778/37, która została przekazana Gminie Grodków przez Powiat Brzeski w drodze darowizny z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną ogólnodostępną (droga ma nawierzchnię szutrową). Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana, wcześniej była uprawiana jako ogródek działkowy, pozostały po nim drzewa owocowe, teren jest porośnięty zielenią. Działka jest nieuzbrojona. Podziemne sieci wodociągowa i elektroenergetyczna zlokalizowane w działce
nr 778/37. Sieć elektroenergetyczna przecina północno-zachodni narożnik działki i nie stanowi utrudnienia w zabudowie. Zbywający nie występował o warunki techniczne przyłączenia do tych sieci. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na utrudnienia w zabudowie spowodowane nasadzeniami. Nie wyklucza się, że na nieruchomości mogą znajdować się pozostałości podziemnej infrastruktury (rury, fundamenty, murki, kable itp.).

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodków zatwierdzonym uchwałą Nr XX/170/2020  Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 30 października 2020 r. poz. 2896) położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN99 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 56 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie. Trwały zarząd zostanie wygaszony przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. W dziale III księgi wieczystej ujawnione są służebności gruntowe (prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 778/37), które nie dotyczą działki będącej przedmiotem wykazu.

 

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2023 r. do dnia 10.05.2023 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 19.04.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

 

 

Wydrukuj stronę