logo

Brzeg, dnia 24.05.2022 r.

G.6840.2.7.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Ofiar Katynia w Brzegu, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 636/15 o powierzchni 0,0307 ha, ark.m.9, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007419/1.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0307 ha. Nieruchomość położona jest ok. 700 m na wschód od centralnej części miasta (rynku) w otoczeniu gruntów zabudowanych. Została wydzielona geodezyjnie z terenu użytkowanego przez Brzeskie Centrum Medyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna. Od południa w bezpośrednim sąsiedztwie granicy działki usytuowany jest budynek prosektorium oraz kompleks szpitalny. Dojazd od północy ulicą Ofiar Katynia – dogodny. Uzbrojenie terenu pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz
w ul. Ofiar Katynia. Grunt jest niezabudowany, częściowo ogrodzony, nie ma urządzonego zjazdu z ulicy. Stanowi teren zieleni. Przez działkę przebiega podziemna magistralna sieć ciepłownicza wysokich parametrów – magistrala A – wykonana
w technologii preizolowanej, o średnicy 2xÆ250/400 mm o długości l = 26 m. Ponadto sieć kanalizacyjna i teletechniczna. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na sieci uzbrojenia terenu przecinające działkę. Ustanowiono służebność przesyłu dla sieci ciepłowniczej. Ciepłownicza linia przesyłowa przecinająca działkę jest na etapie eksploatacji, w którym przedsiębiorca przesyłowy współkorzysta z nieruchomości
w pasie służebności przesyłu. Współkorzystanie polega na ciągłym przesyłaniu ciepłej wody, ponadto ustanowiono służebność polegającą na prawie znoszenia na przedmiotowej nieruchomości sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania tej sieci oraz obejmującej prawo do korzystania
z nieruchomości obciążonej w ww. pasie gruntu, o powierzchni 78 m2 i szerokości 3 m (po 1,5 m od osi sieci) w zakresie swobodnego dostępu do sieci w celu wykonania robót związanych z modernizacją, eksploatacją, przebudową, konserwacją, wymianą, naprawą, usuwaniem awarii i remontami oraz na nie dokonywaniu w pasie służebności przesyłu nasadzeń drzew i krzewów oraz sytuowania nowej trwałej zabudowy obiektami kubaturowymi. Prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej polega
w szczególności na umożliwieniu wejścia osób oraz dojazdu ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania wyżej wymienionych prac, z obowiązkiem każdorazowego przywrócenia zajmowanego terenu do stanu poprzedniego.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg (uchwała Rady Miejskiej w Brzegu
nr XVIII/142/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Nr 7 poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r. ze zm.) położona jest na obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem E10 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej z usługami oraz zielenią; funkcja mieszkaniowa ze skoncentrowanymi usługami oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (w tym usługi oświaty i usługi zdrowia).

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 47 500,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest obciążona prawem nieodpłatnego użytkowania ustanowionym na rzecz Brzeskiego Centrum Medycznego oraz odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 24.05.2022 r. do dnia 14.06.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 24.05.2022 r. do dnia 5.07.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 18.05.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 18.05.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę