logo

Brzeg, dnia 12 października 2022 r.

G.6840.2.7.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzeskiego, położona
w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 4, o łącznej powierzchni 0,6706 ha, składającą się
z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78/68
o powierzchni 0,1354 ha, działka nr 78/19 o powierzchni 0,2248 ha oraz działka nr 79/4 o powierzchni 0,3104 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą
nr OP1B/00023770/7.

 1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6706 ha. Nieruchomość położona jest ok.
1600 m na południe od centralnej części miasta (rynku) w sąsiedztwie gruntów zabudowanych. Działki ewidencyjne, z których składa się nieruchomość zostały wydzielone geodezyjnie z terenu użytkowanego przez II Liceum Ogólnokształcące
w Brzegu. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: od południa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, od zachodu kompleks szkolny, od północy baza PKS, od wschodu niezabudowane tereny porośnięte drzewami. Dojazd od strony ulicy 1 Maja drogą gruntową gminną. Nieruchomość jest niezabudowana i nieuzbrojona, częściowo ogrodzona. Stanowi teren zielony, porośnięty drzewami i krzewami. Działki przylegają do siebie, tworząc jeden wydłużony kompleks. Dostęp do drogi publicznej ma zapewniona wyłącznie działka nr 78/69. Możliwości inwestycyjne pogorszone ze względu na zadrzewienie i konieczność doprowadzenia mediów. Brak innych utrudnień w zabudowie, możliwości inwestycyjne przyjęto jako średnie.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą nr XXIII/148/12 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 3 lutego 2012 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 397 z dnia 16 marca 2012 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru ograniczonego od wschodu ul. Starobrzeską, od północy magistralną linią kolejową, od zachodu ul. 1 Maja oraz od południa ul. Słowackiego, jest położona:

 • działka nr 78/68 – w przeważającej części w granicach terenu oznaczonego symbolem 1MWp – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  w niewielkiej części w granicach terenu oznaczonego symbolem 3KDD – ulica klasy dojazdowej,

 • działka nr 78/19 – w przeważającej części w granicach terenu oznaczonego symbolem 1MWp – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; częściowo w granicach terenu oznaczonego symbolem 3KDP – droga piesza, droga pieszo-jezdna; w niewielkiej części w granicach terenu oznaczonego symbolem 3KDD – ulica klasy dojazdowej,

 • działka nr 79/4 – w przeważającej części w granicach terenu oznaczonego symbolem 1MWp – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
  w niewielkiej części w granicach terenu oznaczonego symbolem 3KDD – ulica klasy dojazdowej; w niewielkiej części w granicach terenu oznaczonego symbolem KDL – ulica klasy lokalnej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 1 070 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego
w Brzegu. Trwały zarząd zostanie wygaszony przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości. W dziale III księgi wieczystej ujawnione są służebności, które nie dotyczą działek składających się na nieruchomość będącą przedmiotem wykazu.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 12.10.2022 r. do dnia 2.11.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 12.10.2022 r. do dnia 23.11.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę