logo

Brzeg, dnia 11 maja 2022 r.

G.6840.2.1.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona przy ul. Jagodowej w Żłobiźnie, gmina Skarbimierz, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka nr 306
o powierzchni 0,2300 ha, ark.m.1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00016536/3.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2300 ha. Działka położona jest we wschodniej części obrębu Żłobizna przy ul. Jagodowej, w otoczeniu gruntów o funkcji mieszkaniowej, 4000 m od ścisłego centrum miasta Brzeg. Lokalizacja ogólna nieruchomości korzystna, brak ryzyka występowania podtopień i powodzi w tym obszarze. Sąsiedztwo nowej zabudowy o wysokiej estetyce – lokalizacja szczegółowa korzystna. Uzbrojenie terenu: woda, prąd, gaz (na wysokości działki nr 314/2), brak kanalizacji – przyjęto jako średnie. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (gminnej) – działka nr 374/2. Nieruchomość jest niezabudowana, teren jest płaski, kształt działki jest regularny i optymalny do zabudowy. Teren jest ogrodzony siatką stalową, na działce znajduje się drzewostan i zakrzaczenia. Dojazd drogą gruntową pogorszony. Możliwości inwestycyjne obniża sieć elektroenergetyczna przecinająca działkę, zgodnie z treścią mapy zasadniczej tuż przy granicy działki (ale na jej terenie) jest posadowiony słup energetyczny. Na mapie w centralnej części działki ujawniono też studnię.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, uchwalonym w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą Rady Gminy Skarbimierz nr XXI/163/2021 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113) położona jest w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto przez działkę przebiega pas technologiczny od linii elektroenergetycznej, w którym obowiązuje zakaz realizacji nasadzeń drzew, krzewów i innej zieleni, której wysokość może przekroczyć 3 metry oraz zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 330 000,00 zł + należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieodpłatna służebność drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki – na działce nr 1/3 objętej księgą wieczystą nr OP1B/00033704/7 na czas nieokreślony, polegająca na prawie przejazdu, dojazdu i przejścia przez działki nr 1/3 i 1/10 na podstawie załącznika graficznego do uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego a to zgodnie z § 6 umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej na podstawie art. 231 § 1 k.c. – obciążenie jest wpisane do księgi wieczystej jednak nie dotyczy działki nr 306, nieruchomość władnąca (działka nr 1/7) znajduje się w innej części miejscowości Żłobizna.

 

 

 

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 1.06.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 11.05.2022 r. do dnia 22.06.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

Jacek Monkiewicz

 

 

 

 

 

 

Data Podpis
Opracował Patryk Lis 02.05.2022 r.
Sprawdzenie i wstępna akceptacja Izabela Wiecheć 02.05.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę