logo

Brzeg, dnia 11 stycznia 2023 r.

G.6840.1.2.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

przeznaczonej do sprzedaży

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona
w Brzegu, obręb Południe, ark. m. 13, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 551/7 o powierzchni 0,1151 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00020984/9.

 

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1151 ha. Nieruchomość stanowi zabudowaną budynkiem mieszkalnym działkę gruntu położoną w południowej części Brzegu, około 1700 m od centralnej części miasta, w otoczeniu gruntów zabudowanych o funkcji usługowej, przy ulicy o natężonym ruchu samochodowym (ul. Włościańska). Działka ma kształt regularny, teren jest nieurządzony, częściowo ogrodzony – ogrodzenie wzdłuż granicy z działką nr 551/8 i wzdłuż granicy z działką nr 503 (droga krajowa
nr 39, ul. Włościańska), brak ogrodzenia wzdłuż granicy z działką nr 551/19. Działka jest częściowo uzbrojona. Na działce zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe
i kanalizacyjne. Budynek jest podłączony do sieci telekomunikacyjnej przechodzącej przez sąsiednią działkę nr 551/19. Sieć energetyczna jest doprowadzona
z nieruchomości sąsiedniej – działki nr 551/19 (teren dawnej cegielni). Działkę w jej południowej części (wzdłuż ulicy) przecina podziemna sieć ciepłownicza. Działka przylega do drogi publicznej (dz. nr 503 – droga krajowa nr 39), przy czym wjazd na teren nieruchomości realizowany jest przez działkę sąsiednią – brama wjazdowa zlokalizowana jest na działce nr 551/19, brak ustanowionej służebności przejazdu. Wjazd oraz infrastruktura energetyczna jest wspólna, ponieważ wraz z działką przyległą jest to teren dawnej cegielni. Organ dysponuje opinią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział w Opolu, zgodnie z którą istnieje możliwość realizacji zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 39 do działki 551/7. W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego, nabywca nieruchomości powinien wystąpić do GDDKiA oddział w Opolu ze stosownym wnioskiem. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej około 1910 r., murowany z cegły, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony,
z dachem dwuspadowym. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Strop drewniany, elewacja nieocieplona. Drzwi płytowe i drewniane, stolarka okienna drewniana, podłogi w zależności od funkcji pomieszczeń drewniane, w części pomieszczeń gumoleum, w łazience płytki ceramiczne. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, brak tynków zewnętrznych. Budynek jest wyposażony
w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania kotłem na opał stały zlokalizowanym w piwnicy (kocioł nie stanowi własności Skarbu Państwa). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 107,37 m2 (nie została zmierzona powierzchnia jednego z pomieszczeń na parterze), powierzchnia zabudowy 194 m2. Na parterze budynku znajdują się 4 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, hol z klatką schodową o konstrukcji drewnianej. Ponadto kotłownia i skład opału oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicy i na strychu. Stan techniczny budynku bardzo zły, do kapitalnego remontu. Pokrycie dachowe nieszczelne, konstrukcja dachu
z ugięciami, brak rur spustowych. Elewacja zawilgocona, nieocieplona, dach nieocieplony. Strop zawilgocony. Stolarka okienna i drzwiowa zużyta, nieszczelna. Ściany zabrudzone, na sufitach zacieki. Instalacje do wymiany. Budynek nie jest zamieszkany, nie był na bieżąco konserwowany ani remontowany. Jeden z pokoi,
z którego wydzielono łazienkę pełnił funkcję biurową, pozostałe pomieszczenia stanowiły część mieszkalną z węzłem sanitarnym w kuchni. Budynek figuruje
w gminnym wykazie zabytków.

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, zgodnie z uchwałą nr XVIII/142/03 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121 z dnia 6 lutego 2004 r. ze zm.) jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem D17b MN/U/KS ze sposobem użytkowania podstawowego (w obszarze o niskiej intensywności): funkcja mieszkaniowa z usługami oraz zielenią; funkcja usługowa wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią; funkcja obsługi komunikacji samochodowej – stacja paliw. Działka nr 551/7 położona jest w granicach terenu
o podstawowej funkcji usługowej wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U) w obrębie istniejącego zainwestowania lub funkcji mieszkaniowej
z usługami oraz zielenią (MN) w obrębie planowanego zainwestowania.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

 

  1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 250 000,00 zł.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

 

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 11.01.2023 r. do dnia 1.02.2023 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 11.01.2023 r. do dnia 22.02.2023 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu https://bip.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-opolski w wyżej wymienionych terminach.

 

 

STAROSTA BRZESKI

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę