Brzeg, dnia 20.11.2019 r.
G.6845.2.72.2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do oddania w najem.

Położenie nieruchomości – Brzeg ul. Robotnicza 12.

Opis nieruchomości:
lokal użytkowy – pomieszczenie biurowe położone w Brzegu przy ul.Robotniczej 12, w budynku „A” na parterze oznaczone nr 12 o pow. 20,00 m2 .
Budynek posadowiony jest na działce Nr 479 o pow.0,7215 ha, obręb II Centrum, ark.m.7, KW OP1B/00007499/5, stanowiącej w 18/100 cz. własność Powiatu Brzeskiego.

Tryb bezprzetargowy – oddanie w najem na 5 lat , na rzecz Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:
miesięczny czynsz za najem pomieszczenia w wysokości 603,00 zł + obowiązująca stawkaVAT ( w tym media) jest płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Opolskiego Nr 7, z dnia 6.02.2004r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 02 listopada 2009r., poz.1307., działka Nr 479 położona jest w obrębie terenu elementarnego A 10 MN/U/Z/Pp/P, na terenie o funkcji podstawowej: usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią, w obrębie istniejącego zainwestowania, na obszarze: strefy„A”ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy I- zabudowy mieszkaniowo-usługowej Starego Miasta o wysokiej intensywności, z dominującym udziałem zadań z zakresu modernizacji i rehabilitacji oraz wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi,. Terenów chronionych cennych pod względem przyrodniczym, wysokiej ochrony wód podziemnych.
Budynek położony na w/w działce (budynek –A) figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego pod nr 2147/87 (decyzja z 4.02.1987r.).

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 20.11. 2019 roku do dnia 11.12. 2019 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu na w/w pomieszczenie.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Wydrukuj stronę