logo

Brzeg, dnia 12 października 2022 r.

G.6845.2.52.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do oddania w najem

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość położona w Brzegu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007339/6.

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Do wynajęcia przeznaczony jest lokal użytkowy (pomieszczenie biurowe) nr 025
o powierzchni 10,18 m2, położony na parterze w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: oddanie w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy Towarzystwa Ochrony Zwierząt
z siedzibą w Brzegu, Plac Zamkowy 5, 49-300 Brzeg, KRS 0000799674, z przeznaczeniem na cele biurowe.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest
w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z, a w części
w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

  1. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji:

Miesięczny czynsz najmu netto (bez podatku VAT) w kwocie 52,00 zł.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

  1. Informacje o oddaniu w najem:

Tryb – bezprzetargowy – za zgodą Rady Powiatu Brzeskiego wyrażoną w uchwale
nr XLIII/256/22 z dnia 29 września 2022 r.

Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (Wydział Geodezji i Gospodarki nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 12.10.2022 r. do dnia 2.11.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl w wyżej wymienionym terminie.

Wydrukuj stronę