logo

Brzeg, dnia  21.07.2021 r.

G.6845.2.26.2021

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

 przeznaczonej do oddania w najem

 

  1. Położenie, oznaczenie według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, opis i powierzchnia nieruchomości:

Do wynajęcia przeznaczony jest garaż blaszany nr 5 o pow. 18 m2, położony przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 w Brzegu na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 829/5, o pow. 1,2730 ha, ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007339/6.

 

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: przechowywanie łodzi wykorzystanej do kontroli wód w powiecie brzeskim i użytkowana będzie przez Społeczną Straż Rybacką powiatu Brzeg.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

 

  1. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Miesięczny czynsz najmu w kwocie 30 zł płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

 

  1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenie:

Tryb bezprzetargowy – oddanie w najem na okres 3 lat na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Opole z przeznaczeniem na przechowywanie łodzi wykorzystanej do kontroli wód w powiecie brzeskim przez Społeczną Straż Rybacką.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: Niezwłocznie od dnia zawarcia umowy.

 

 

Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 21.07.2021 r. do dnia 10.08.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony nabór wniosków o najem.

Wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

Wydrukuj stronę