1. 6845.1.2.2020 Brzeg, 30 września 2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

 przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony

 

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782) podaje się do publicznej wiadomości wykaz dotyczący lokalu użytkowego nr 1 położonego w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 27 przeznaczonego do oddania w dzierżawę.

 

1) oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków – lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 300,66 m2, usytuowany w budynku położonym  w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 27, na terenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 564/4, nr  600 i nr 609/4 o łącznej powierzchni 0,1267 ha, AR_8, obręb Centrum, gmina Brzeg, udział w nieruchomości wspólnej 305623/1000000,  lokal jest objęty Księgą Wieczystą o nr KW OP1B/00051309/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych, natomiast dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest Księga Wieczysta o nr OP1B/00033397/1 przez Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział V Ksiąg Wieczystych

 

2) opis nieruchomości – lokal użytkowy – niemieszkalny, znajdujący się w przyziemiu/piwnicy budynku wielorodzinnego mieszkalno-użytkowego, wybudowanego w okresie przedwojennym (1860 r.). W skład lokalu wchodzą: 2 wiatrołapy, 5 komunikacji, pomieszczenie techniczne, 10 zapleczy, natrysk, 3 wc, sala, pomieszczenie biurowe. Lokal wyposażony jest w nieczynną instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową oraz centralne ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej. Standard wykończenia i wyposażenia lokalu jest niski. Lokal (w tym wszelkie instalacje) nadaje się do kapitalnego remontu. Na ścianach i suficie widoczne zacieki świadczące o nieszczelności stropodachu. Na ścianach i posadzkach znajdują się zużyte płytki ceramiczne. Od wielu lat lokal jest nieużytkowany, a jego ogólny stan techniczny jest zły. W przeszłości w lokalu prowadzona była stołówka z zapleczem kuchennym. Część lokalu znajdująca się pod przedwojenną bryłą budynku stanowi typowe  małe, niedoświetlone pomieszczenia piwniczne. Z kolei część lokalu dobudowana od strony południowej ma cechy przyziemia i większe okna. Do lokalu prowadzą trzy niezależne wejścia. Każde z nich znajduje się poniżej poziomu terenu.

 

3) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą nr VII/85/19 Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonych: uchwałą nr XVIII/142/03/ Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą LIV/372/14 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 maja 2014 r., uchwałą nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 29 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą nr VII/25/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 marca 2011 r., dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg” oraz przyległych obszarów w rejonach ul. Chocimskiej, ul. Błonie, ul. Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 24 kwietnia 2019 r. poz. 1596 dla działek o nr 600, 609/4, 564/4 położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu, obręb Centrum, oznaczonych symbolem O3.MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą zabudową ustala się:

  • przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
  • przeznaczenie towarzyszące pod zabudowę usługową;

 

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej w granicach terenu działek o nr 600, 609/4, 564/4 położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Brzegu, obręb Centrum, zlokalizowany jest zabytek oznaczony w planie 5.1.21-B.S.1.R.- rej. zab.  2331/94 – budynek socjalno-mieszkalny (wraz z otoczeniem) wpisany do rejestru zabytków. Wyżej wymienione działki położone są w granicach Parku Kulturowego „Książęce Miasto Brzeg”

 

Według ustaleń dotyczących zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu uzupełniający sposób zagospodarowania terenu przewiduje budowę: a) wiat, b) obiektów małej architektury; c) dojścia i dojazdów; d) miejsc do parkowania; e) garaży; f) budowli infrastruktury technicznej; g) zieleni urządzonej.

 

4) sposób zagospodarowania nieruchomości –  na cele zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem, że sposób zagospodarowania nie może naruszać obowiązujących przepisów a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2020 r. poz. 532).

 

5) cenę nieruchomości – nie dotyczy

 

6) wysokość opłat z tytułu dzierżawy –  zostanie ustalony w wyniku przetargu przy czym miesięczny wywoławczy czynsz dzierżawy (bez podatku VAT) wynosi 1000,00 zł netto. Do czynszu będzie doliczany podatek VAT w stawce obowiązującej w wystawienia faktury.

Ponadto dzierżawcę będą obciążały wszelki koszty utrzymania lokalu oraz koszty przystosowania lokalu do umówionego użytku w tym w szczególności podatek od nieruchomości . Wskazuje się, że podatek od nieruchomości za rok 2020 wynosił 2613,93 zł. ( słownie: dwa tysiące sześćset trzynaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). Dzierżawca zobowiązany jest również do ponoszenia kosztów związanych z zarządem nieruchomością na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

7) terminy wnoszenia opłat – czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

 

 

8) zasady aktualizacji opłat – czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za rok ubiegły.

 

 

9) informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania dzierżawę lub użyczenie – Nieruchomość Skarbu Państwa przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za zgodą Wojewody Opolskiego, wyrażoną w zarządzeniu nr 59/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

 

10) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami – nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 7.10. 2020 r. do dnia 28.10. 2020 r. a także zamieszcza się na stronie  internetowej urzędu – www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl na ten sam czas.

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

 

 

 

 

 

Wydrukuj stronę