Brzeg, dnia  14.01.2019 r.

G.6845.2. 10.2019

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

  1. Położenie nieruchomości  –  Żłobizna, gmina Skarbimierz
  2. Opis  nieruchomości :
            Do wydzierżawienia przeznaczone są niezabudowane nieruchomości rolne:
            1) nieruchomość stanowiąca działkę nr 342/2 o pow. 3,2300 ha, ark.m.1,
                KW OP1B/00026465/7, sklasyfikowana gleboznawczo jako grunty orne klasy IIIb, IVa
            2) nieruchomość stanowiąca działki: nr 279/1 o  pow. 0,2475 ha i nr 279/2 o pow. 0,1716 ha,
                ark.m.1, KW  OP1B/00033593/5, sklasyfikowane gleboznawczo jako łąki kl. II.
  1. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy (publiczne zaproszenie do składania ofert)       na każdą nieruchomość odrębnie
  2. Dzierżawa na okres  3 lat .
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: na cele rolne bez prawa do zabudowy.

Przeznaczenie: nieruchomości objęte wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Skarbimierz          Nr XXIV/167/2005 r. z dnia 28.01.2005 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005 r., poz.818 z późn. zm., położone są:

– działka nr 342/2, obręb Żłobizna leży częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem R-tereny rolnicze, częściowo w kompleksie terenu symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDZ- tereny dróg publicznych – – ulice zbiorcze, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem ZL2- tereny łęgów, zieleni przybrzeżnej, przy ciekach wodnych;

– działka nr 279/1, obręb Żłobizna leży częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem RU2-tereny ogrodów i sadów, częściowo w kompleksie terenu symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDD- tereny dróg publicznych –ulice dojazdowe;

– działka nr 279/2, obręb Żłobizna leży częściowo w kompleksie terenu oznaczonego  symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, częściowo w kompleksie terenu oznaczonego symbolem KDD- tereny dróg publicznych –ulice dojazdowe;

  1. Wysokość opłat, terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawy w kwocie :

2 000,00 zł – za dz. 342/2,   400,00 zł – za dz. 279/1 i dz. 279/2

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT (grunt rolny).

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018r., poz.701)

Czynsz będzie waloryzowany  corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.

Czynsz roczny płatny z góry w terminie do 30 dnia licząc od każdej rocznicy zawarcia umowy. Czynsz za pierwszy rok dzierżawy jest płatny z góry przed zawarciem umowy.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i Robotniczej 20 na okres 21 dni, tj. od dnia 23.01.2019 r. do dnia 12.02.2019 r.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach

 

Wydrukuj stronę