Brzeg, dnia 11.05. 2016r.

G.6845.2. 38 .2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości

przeznaczonej do oddania w najem

  1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

  2. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy (pomieszczenie biurowe) nr 16 o pow. 19,79 m2 , stanowiący własność Powiatu Brzeskiego, położony na parterze w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23, działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6

  1. Tryb – bezprzetargowy – oddanie w najem na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2016r., na rzecz SKANSKA S.A. w Warszawie.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

  1. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu ( w tym media) w wysokości 500,00 zł + obowiązująca stawka VAT, płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

  1. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 11.05.2016r. do dnia 31.05.2016r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu na w/w pomieszczenie.

  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info,wwyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę