Brzeg, dnia 23.11.2016r.

G.6840. 2. 10 .2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonych do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:

Działka zabudowana nr 514 o pow. 0,0787 ha, położona przy ul. Jana Pawła II 27 w Brzegu, ark. mapy 8, Obręb Centrum, KW – OP1B/00018037/9

Nieruchomość położona na południe od centralnej części miasta Brzeg w otoczeniu gruntów o funkcji usługowej, oświaty, terenów zieleni oraz mieszkaniowych wielorodzinnych. Na wschód od ronda Solidarności. Lokalizacja bardzo korzystna, w ścisłym centrum miasta. Teren nie ogrodzony, utwardzony asfaltem. Kształt działki jest regularny, ma zapewniony dostęp do drogi publicznej – ulicy Jana Pawła II. Teren uzbrojony jest w prąd, wodę, kanalizację i gaz. Na działce są posadowione dwa budynki w zabudowie szeregowej. Budynek dwoma fasadami posadowiony na granicy działki. Na granicy działki nr 515 znajdują się tereny zieleni, w tym zadrzewienia. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajdują się zabudowania. W zasadniczej części piętrowy budynek z okresu przedwojennego (częściowo podpiwniczony) obecnie pełniący funkcję szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym. W południowym narożniku działki do głównego budynku przylega mniejszy, którego bryła wskazuje, że był dobudowany w latach powojennych, podobnie jak wejście do głównego budynku hali sportowej.

Zasadnicza część zabudowań wzniesiona w okresie przedwojennym (ok.roku 1900), budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły pełnej) na fundamentach ceglanych, częściowo podpiwniczony, jednopiętrowy (w części południowej), nad salą gimnastyczną brak piętra, kryty stropodachem o konstrukcji stalowej (dźwigary kratowe), wypełnionej płytami korytkowymi, przekrycie papą, dach jednospadowy o małym kącie nachylenia. Strop między parterem i piętrem z wps na konstrukcji stalowej, nad piwnicami stalowo-ceramiczny typu Kleina . Ściany działowe murowane. Okna w przeważającej części nowe pcv. Główne drzwi zewnętrzne na parterze drewniane, dwuskrzydłowe. Drzwi wewnętrzne drewniane oraz płytowe. Schody betonowe z balustradą stalową. Ogrzewanie centralne z sieci miejskiej, ponadto instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna. Na podłogach w sali gimnastycznej oraz na piętrze parkiet. Na korytarzach oraz w toaletach terrakota.

Powierzchnia zabudowy(wg kartoteki budynków) – budynku(nr 1338) – 494m2 , budynku(nr 565) – 32m2 , Powierzchnia użytkowa – budynku (nr 1338 i 565) – 786,65m2 ( w tym piwnice 127,77 m2 oraz komunikacja 88,71m2), sali gimnastycznej – 275,33m2 .

Wykaz pomieszczeń: PARTER: dobudówka wejściowa: korytarz oraz trzy pomieszczenia magazynowe, budynek główny: duża sala gimnastyczna(boisko do koszykówki/siatkówki), trzy pomieszczenia socjalne, dwie szatnie wraz z łazienkami, korytarz, hol z klatką schodową; część dobudowana (bud.nr 565): hol, korytarz, dwie łazienki. PIĘTRO: budynek główny: mniejsza sala gimnastyczna, klatka schodowa, magazyn; korytarz, wc, dwa pomieszczenia socjalne.

II. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, z dnia 6 lutego 2004r., poz.121 zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307, działka nr 514, ark.m.8, obręb Centrum jest położona w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem E1 MN/U/Z – na terenie o przeznaczeniu –tereny usługowe z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią (U), w obrębie istniejącego zainwestowania, w granicach : strefy III – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności, posiadającej charakter śródmiejski uwarunkowany historycznie, strefy B ochrony konserwatorskiej (elewacja od ul.Jana Pawła II w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy OW obserwacji archeologicznej, wysokiej ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 321.

Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Budynek hali sportowej przy ul.Jana Pawła II 27 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

III. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania

przestrzennego

IV. Informacja o sprzedaży:

Sprzedaż nastąpi w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

V. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości do I przetargu wynosi 690.000,00 zł (stawka Zw – towar używany)

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2016r, do dnia 14.12.2016 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowej nieruchomości, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 23.11.2016r. do dnia 4.01.2017 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej WWW.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.

Wydrukuj stronę