Brzeg, dnia 17.05.2018r.

G.6840.2. 3.2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO OGŁASZA
WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego) WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

Lp. Położenie
i opis
nieruchomości
Nr działki, ark. m. Numer
KW
Pow.
działki w m2
Pow. użytkowa garażu m2 Udział w nieruchomości wspólnej Cena garażu wraz z udziałem we współwłasności gruntu
1 Obręb Grodków
ul. Krakowska
Lokal – garaż Nr 5
778/28
ark.m. 7
OP1N/00064248/0 762 m2 59,50 0,200 10 500,00 zł
2 Obręb Grodków
ul. Krakowska
Lokal-garaż
Nr 8
778/28
ark.m. 7
OP1N/00064248/0 762 m2 34,68 0,116 6 000,00 zł

 

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków i wsi Tarnów Grodkowski zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Grodkowie nr XXX/219/98 z dn. 18.02.1998 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 18.05.1998 r. nr 13, poz. 64, teren obejmujący działkę nr 778/28 w Grodkowie wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem C17 UO, ZP, US – istniejący, adaptowany – specjalny obiekt szkolno – wychowawczy.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 17.05. 2018r. do dnia 7.06.2018r. oraz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowych nieruchomości , zgodnie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. tj. do dnia 28.062018r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl

Wydrukuj stronę