logo

Brzeg, dnia 21 września 2022 r.

G.6846.1.4.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 304/5
o powierzchni 0,0941 ha, położona w obrębie Skarbimierz, ark. m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007337/2.

  1. Powierzchnia i opis nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0941 ha. Nieruchomość to działka stanowiąca wąski pas gruntu znajdujący się w ciągu ulicy Słonecznej we wschodniej części obrębu Skarbimierz, na którym zlokalizowana jest jezdnia asfaltowa będąca drogą dojazdową do terenów mieszkaniowych. Położona jest w otoczeniu gruntów zabudowanych mieszkaniowych i obwodnicy miejskiej. Pod ziemią przebiegają sieci uzbrojenia terenu, tj. przyłącze energii elektrycznej oraz sieć wodociągowa.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Sposób zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz – obręb Skarbimierz, uchwalonym w dniu 25 marca 2021 r. uchwałą nr XXI/163/2021 Rady Gminy Skarbimierz (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. poz. 1113) położona jest częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 2KDD – drogi i ulice publiczne klasy dojazdowej oraz częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 1KDGP – drogi i ulice publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 39).

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustalono.

  1. Cena nieruchomości: nie dotyczy – darowizna.

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości: 166 000,00 zł

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 i 815) nieruchomość zostanie przekazana w drodze darowizny na rzecz Gminy Skarbimierz z przeznaczeniem na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Skarbimierz obejmujących sprawy dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

  1. Obciążenia i zobowiązania:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 (przy Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) na okres 21 dni, tj. od dnia 21.09.2022 r. do dnia 12.10.2022 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 21.09.2022 r. do dnia 2.11.2022 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej https://brzeg-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienionych terminach.

 

STAROSTA BRZESKI

Jacek Monkiewicz

 

Wydrukuj stronę