Brzeg, dnia 19.07.2018 r.

G.6840.2.5. 2018

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca udział 0,08 części niewydzielonych we współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 479 o pow. 0,7215 ha, ark. mapy 7, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00007499/5.
Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym (użyteczności publicznej) oraz garażowym. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Brzeg w udziale 74/100 części i Powiat Brzeski w udziale 26/100 części. Na działce posadowiony jest duży budynek administracyjno-biurowy składający się z dwóch części, piętrowej przedwojennej i trzypiętrowej powojennej oraz budynkiem garażowym, z urządzonym parkingiem. Teren wokół budynku jest utwardzony, wzdłuż jego zachodniej granicy jest urządzony parking otwarty, a na dziedzińcu zamknięty szlabanem duży parking dla pracowników. Dojazd dogodny ulicą Robotniczą. Wokół budynków tereny zieleni. Działka jest w przeważającej części ogrodzona (od wschodu murem, od północy na granicy z parkiem ogrodzenie murowane z kutymi metalowymi przęsłami, od zachodu metalowe).
Działka ma kształt nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza. Kompleks zabudowań administracyjno–biurowych będący siedzibą Urzędu Miasta Brzeg oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu wzniesiony w technologii tradycyjnej, podpiwniczony.
Zasadnicza okazała przedwojenna część budynku („A”) ma dwie wysokie kondygnacje administracyjno-biurowe, dużą piwnicę i poddasze. Przedwojenne skrzydło budynku posiada trzy niezależne wejścia i jedną klatkę schodową, jest wzniesione na planie litery E, bryła budynku zwieńczona dachem o konstrukcji drewnianej, mansardowej, wielospadowej, krytym dachówką ceramiczną. Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Na podłogach głównie wykładziny pcv typowe dla pomieszczeń biurowych, w części komunikacyjnej parteru posadzki ceramiczne, na ścianach i sufitach tynki cementowo-wapienne, głównie gładkie. Elewacji z zachowanymi zdobieniami. Budynek był na bieżąco remontowany, w ostatnim dziesięcioleciu wymieniono pokrycie dachowe, wzmocniono konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną, część instalacji, na bieżąco odświeżano powłoki malarskie w pomieszczeniach, ostatni remont w roku 2017 obejmował przebudowę głównych schodów zewnętrznych do budynku. Budynek zasadniczy posiada przestronne korytarze i jest skomunikowany łącznikiem z dobudowanym w okresie powojennym trzypiętrowym budynkiem „B”. Budynek „B” posiada płaski stropodach kryty papą, elewacje ocieplane styropianem, stolarka okienna pcv, dwa niezależne wejścia, jedną klatkę schodową, w części północnej z bryły wyróżnia się parterowa część z salą konferencyjną. Jest to typowa powierzchnia administracyjno-biurowa z lat 70 XX wieku na bieżąco remontowana i modernizowana. Oprócz termomodernizacji (ocieplenie elewacji, wymiana stolarki okienne, instalacji centralnego ogrzewania) na bieżąco konserwowano pokrycie dachowe, odświeżano powłoki malarskie we wnętrzach, wymieniano wykładziny podłogowe, w części komunikacyjnej I piętra ułożono płytki ceramiczne, modernizowano węzeł sanitarny. Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, pojedyncze pomieszczenia są klimatyzowane. W budynku brak windy, nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na zapleczu kompleksu znajduje się parterowy budynek garażowy (sześć stanowisk), typowy, ze stropodachem krytym papą, wrota garażowe drewniane.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.121, z 6 lutego 2004r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 4 września 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009r., poz.1307., działka Nr 479 w Brzegu przy ul.Robotniczej zgodnie z ustaleniami dot.zasad kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego planu jest położona: w obrębie terenu elementarnego A 10 MN/U/Z/Pp/P, na terenie o funkcji podstawowej: usługowej z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią, w obrębie istniejącego zainwestowania. Zgodnie z ustaleniami dot. zasad ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad strefowania obowiązującego planu w/w działka jest położona na obszarze : strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy I- zabudowy mieszkaniowo-usługowej Starego Miasta o wysokiej intensywności, z dominującym udziałem zadań z zakresu modernizacji i rehabilitacji oraz wprowadzania nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami ogólnymi i szczegółowymi, terenów chronionych cennych pod względem przyrodniczym, wysokiej ochrony wód podziemnych.

Budynek położony na działce nr 479 (budynek A – ul. Robotnicza 12) figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego pod nr 2147/87 (decyzja z 4.02.1987r.).

III. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Termin zagospodarowania: nie ustalono.

V. Informacja o sprzedaży:
Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

VI. Cena nieruchomości:
Cena nieruchomości wynosi: 300.000,00 zł (podatek VAT-stawka Zw – towar używany)

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia19.07. 2018r. do dnia 8.08.2018 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia udziału w nieruchomości stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 19.07.2018r. do dnia 30.08.2018 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

Wydrukuj stronę