G.6845.1.4.2017

Brzeg, dnia 1.03.2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

1. Położenie nieruchomości – Brzeg, obręb Południe

2. Opis nieruchomości:
Do wydzierżawienia przeznaczone jest prawo użytkowania wieczystego w udziale po 1/47 części niewydzielonej działki nr 477/32 o pow. 0,0483, ark. mapy 12, obręb Południe, gmina Brzeg, KW OP1B/00016766/4. Działka niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkiem gruntowym dr – drogi.

3. Tryb wyłonienia dzierżawcy: bezprzetargowy (zaproszenie do składania ofert wystosowane do właścicieli nieruchomości sąsiednich).

4. Dzierżawa na okres 2 lat i 11 miesięcy.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Sposób zagospodarowania: na dojście/dojazd do posesji sąsiednich, bez prawa do zabudowy.
Przeznaczenie: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego dnia 19 grudnia 2003 r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz. 121, z dnia 6 lutego 2004 r. zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4 września 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2 listopada 2009 r., poz. 1307., nieruchomość położona jest w granicach terenu elementarnego D16MN/U/Z/W:
– na terenie o funkcji podstawowej – tereny mieszkaniowe z usługami i zielenią, w obszarze niskiej intensywności (MN), w obrębie istniejącego zainwestowania,
– na obszarze strefy V – zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności.

6. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Roczny czynsz dzierżawny w kwocie 17 zł + 23% VAT = 20,91 zł za udział 1/47 w prawie użytkowania wieczystego.
Czynsz dzierżawy za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy obowiązuje w takiej samej wysokości jak za lata poprzednie.
Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.
Czynsz roczny płatny będzie w terminach:
Za 1 rok dzierżawy: do 10 dnia od zawarcia umowy.
Za 2 rok dzierżawy: do 10 dnia od dnia 1 rocznicy zawarcia umowy.
Za ostatnie 11 miesięcy dzierżawy: do 10 dnia od dnia 2 rocznicy zawarcia umowy.

7. Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i Robotniczej 20 na okres na okres 21 dni tj. od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 21 marca 2018 roku. Po upływie tego terminu zostaną zawarte umowy dzierżawy na udział wprawie użytkowania wieczystego.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalne. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w biuletynie Informacji publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/ w wyżej wymienionych terminach. Wykaz publikuje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego https://bipouw.e-wojewoda.pl na okres 21 dni.

 

Wydrukuj stronę