Brzeg, dnia 6.05.2020 r.
G.6845.2. 8.2020

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem

1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
2. Opis nieruchomości :
Do wynajęcia przeznaczone jest lokal użytkowy – pomieszczenie nr 09 o pow. 19,37 m2, położone na parterze budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6.
3. Tryb – bezprzetargowy.
Najem na czas nieoznaczony – na rzecz Opolskiej Izby Gospodarczej w Opolu ul. Krakowska 39, KRS- 0000034612, REGON 004508161, NIP 7540014535.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Sposób zagospodarowania: na cele prowadzenia działalności statutowej.
Przeznaczenie: nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.
4. Wysokość opłat , terminy ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat:
Miesięczny czynsz najmu netto ( bez podatku VAT) w kwocie 92,83 zł.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Czynsz będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 stycznia każdego roku, na podstawie wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w Monitorze Polskim za rok ubiegły.
Czynsz płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
5. Wykaz nieruchomości do wynajęcia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 6.05.2020 r. do dnia 26.05.2020 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu.
6. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

 

 

Wydrukuj stronę