Brzeg, dnia 27.04. 2016r.

G.6845.2. 33.2016

 

 

WYKAZ  LOKALU MIESZKALNEGO             

DO ODDANIA W NAJEM

 

Działając na podstawie § 6 uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Brzeskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 82, poz.2714) oraz uchwały Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 19.04.2016r. nr 161/2016 Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz dot. lokalu mieszkalnego przeznaczonego do oddania w najem :

 

 1. Położenie i opis lokalu:

Lokal mieszkalny nr 2 obejmujący łącznie 4 izby o powierzchni użytkowej 47,98m2 położony w budynku przy ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 23 w Brzegu na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6. Lokal jest położony na I piętrze i jest wyposażony w instalację c.o., instalację gazową (licznik odłączony) oraz instalację elektryczną (licznik odłączony) oraz instalację wod.-kan.(brak wodomierzy).

 1. Tryb zawarcia umowy najmu –

 

 1. O zawarcie umowy najmu mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie dwa warunki:

1) są zatrudnione w powiatowej jednostce organizacyjnej na czas

nieokreślony,

2) nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (nie posiadają tytułu

prawnego do innego lokalu mieszkalnego).

 1. Składanie wniosków:

Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu są zobowiązane złożyć

    wniosek o wynajęcie lokalu w kancelarii głównej w Starostwie

Powiatowym w Brzegu, ul. Robotnicza 20, w terminie 21 dni od dnia

opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 17.05.2016r. Wniosek

winien zawierać dane wnioskodawcy, dane dot. miejsca zatrudnienia

wnioskodawcy oraz uzasadnienie.

 

 

 

 

 

 1. Wybór najemcy :
  • wyboru najemcy lokalu dokona Zarząd Powiatu Brzeskiego
  • wyniki kwalifikacji wniosków zostaną podane do publicznej

wiadomości na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa

Powiatowego w Brzegu przy Wydziale Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami przy ul.   Robotniczej 12 w Brzegu (I piętro bud.B)

oraz na tablicy ogłoszeń powiatowej jednostki organizacyjnej

zatrudniającej najemcę,

 • wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia opublikowania

wyników kwalifikacji zgłaszać Zarządowi Powiatu Brzeskiego uwagi i

zastrzeżenia do wyników kwalifikacji. Uwagi i zastrzeżenia podlegają

rozpatrzeniu  przez Zarząd Powiatu w terminie 1 miesiąca od daty ich

zgłoszenia.

 1. Umowa najmu zostanie zawarta na czas trwania stosunku pracy najemcy w powiatowej jednostce organizacyjnej.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r.

uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj.

Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu

elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie

terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III

 1. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkaniowe.

8.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu w kwocie 263,89 zł,  płatny w terminie do 10 dnia

każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

Najem jest zwolniony w podatku VAT(stawka Zw ).

 

Oprócz czynszu najmu najemca będzie zobowiązany do wnoszenia na rzecz

wynajmującego opłat niezależnych od wynajmującego tj. za dostawy do

lokalu energii cieplnej, wody zimnej i ciepłej oraz odbiór ścieków.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w

Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 27.04.2016r. do dnia 17.05.2016r.

 

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info, w wyżej wymienionych terminach.

 

Wydrukuj stronę