Brzeg, dnia 10.08.2016r.

G.6840.2. 2.2016

W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I

                  ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA WYKAZ LOKALI  UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW  WRAZ  ZE  SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI GRUNTU

 

Lp.

 

 

 

 

Położenie i opis

nieruchomości

Nr  działki, ark. m. Numer

KW

Pow.

działki w

m2

Pow. użytkowa   garażu

m2

Udział w nieruchomości wspólnej

 

Cena garażu wraz z udziałem we współwłasności gruntu
1 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 1

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

16,32 0,053 3 800,00 zł
2

 

 

 

Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 2

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

16,04 0,052 4 200,00 zł
3 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 3

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

22,35 0,072 5 800,00 zł
4 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum  

Lokal – garaż             Nr 4

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

20,84 0,067 5 400,00 zł
5

 

 

 

Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 5

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

21,12 0,068 5 000,00 zł
6 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 6

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

22,57 0,073 5 900,00 zł
7 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 7

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

23,3 0,075 6 100,00 zł
8 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 8

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

13,82 0,045 3 200,00 zł
9 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 10

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939  m2

 

17,87 0,058 4 700,00 zł
10 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 11

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939  m2

 

16,12 0,052 4 200,00 zł
11 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 12

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

22,31 0,072 5 800,00 zł
12

 

 

 

Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 13

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

17,17 0,056 6 400,00 zł
13 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 14

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

15,77 0,051 5 800,00 zł
   14 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 15

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

15,95 0,052 5 900,00 zł
15 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

Lokal – garaż             Nr 16

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

33,61 0,109 12 400,00 zł

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4.09.2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2.11.2009r., poz.1307, działka  Nr 193, ark.m.5, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Krzyszowica jest położona w granicach terenu elementarnego A 5 U/Z/KS na obszarze o podstawowej funkcji – tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingi garaże (KS), w obszarze istniejącego zainwestowania (część działki od strony ulicy Krzyszowica do linii biegnącej wzdłuż ściany garaży od strony rzeki Odry oraz na terenie o podstawowej funkcji – tereny zieleni urządzonej (Z), w obszarze planowanego zainwestowania (cała działka), w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej (cała działka), w obrębie terenów chronionych, cennych pod względem przyrodniczym (cała działka).

 

Nieruchomość obciążona jest umowami najmu garaży i gruntu pod tymi garażami.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 10.08. 2016r. do dnia 30.08.2016r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowych nieruchomości , zgodnie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6-ciu tygodni  licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. tj. do dnia  21.092016r. Po upływie tego terminu powyższe nieruchomości zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemcy.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl

 

 

Wydrukuj stronę