Brzeg, dnia 10.08.2016r.

G.6840.2. 2.2016

W Y K A Z   N I E R U CH O M O Ś C I

                  ZARZĄD POWIATU BRZESKIEGO  OGŁASZA

WYKAZ LOKALI  UŻYTKOWYCH (GARAŻY) PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (w trybie ustnego przetargu nieograniczonego)  WRAZ  ZE  SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ  CZĘŚCI GRUNTU

 

Lp. Położenie i opis

nieruchomości

Nr  działki, ark. m. Numer

KW

Pow.

działki w

m2

Pow. użytkowa   garażu

m2

Udział w nieruchomości wspólnej

 

Cena garażu wraz z udziałem we współwłasności gruntu

 

1 Gm. Brzeg,

Obręb Centrum

 

Lokal – garaż             Nr 9

193

 

ark.m. 5

OP1B/00014448/5 1939 m2

 

13,89 0,045 3 300,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą Nr XVIII/142/2003 z dnia 19.12.2003r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7 z dnia 6 lutego 2004r., poz.121, zmienionego uchwałą nr XLVIII/472/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 4.09.2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 90, z dnia 2.11.2009r., poz.1307, działka  Nr 193, ark.m.5, obręb Centrum w Brzegu przy ul. Krzyszowica jest położona w granicach terenu elementarnego A 5 U/Z/KS na obszarze o podstawowej funkcji – tereny obsługi komunikacji samochodowej – parkingi garaże (KS), w obszarze istniejącego zainwestowania (część działki od strony ulicy Krzyszowica do linii biegnącej wzdłuż ściany garaży od strony rzeki Odry oraz na terenie o podstawowej funkcji – tereny zieleni urządzonej (Z), w obszarze planowanego zainwestowania (cała działka), w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej (cała działka), w obrębie terenów chronionych, cennych pod względem przyrodniczym (cała działka).

 

Nieruchomość obciążona jest umowami najmu garaży i gruntu pod tymi garażami.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 10.08. 2016r. do dnia 30.08.2016r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia przedmiotowych nieruchomości , zgodnie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6-ciu tygodni  licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. tj. do dnia  21.09.2016r. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej  i na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl

Wydrukuj stronę