Brzeg, dnia 6.05.2020 r.
G.6844.2.11. 2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości Powiatu Brzeskiego przeznaczonej do zbycia

I. Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości :
Nieruchomość niezabudowana , położona w Brzegu przy ul. B.Chrobrego, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 609/23 o pow. 0,0044 ha, ark. mapy 8, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW – OP1B/00041652/6.
Nieruchomość położona w samym centrum miasta Brzeg ok.200 m na południe od rynku, w otoczeniu zabudowy śródmiejskiej, przylega do budynku WKU oraz chodnika przy ul. B. Chrobrego, znajduje się przy głównym szlaku komunikacyjnym, Stanowi niewielki obszar gruntu stanowiący wjazd na działkę przyległą, zabudowaną (teren WKU) Lokalizacja korzystna. Bezpośredni dostęp od drogi publicznej- ulicy asfaltowej, dojazd dobry. Uzbrojenie terenu od ulicy Bolesława Chrobrego pełne, prąd, woda, kanalizacja, gaz.
II. Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonego dnia 19 grudnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XVIII/142/03, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 7, poz.121, z 6 lutego 2004r. zmienionego uchwałą nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg dla obszaru w granicach uchwalonego Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg oraz przuległych obszarów w rejonach ul.Chocimskiej, ul.Błonie, ul.Kępy Młyńskiej i Placu Drzewnego, ogłoszoną w DZ.Urz. Woj.Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. poz.1596, przedmiotowa działka położona jest w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem 9.KDZ – terenu o funkcji podstawowej droda publiczna klasy zbiorczej. W granicy obszaru Parku Kulturowego Książęce Miasto Brzeg.

III. Sposób zagospodarowania : zgodnie z celem umowy darowizny opisanym w pkt.5 .

IV. Termin zagospodarowania : nie ustalono.

V. Informacja o zbyciu:
Darowizna nastąpi na cele publiczne – siedziba Wojskowej Komisji Uzupełnień w Brzegu.

VI. Obciążenia ::
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

VII. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
VIII. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy
IX. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy
X. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy
XI. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nie dotyczy

 

 

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia6.05. 2020r. do dnia 26.05.2020 r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego , w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 6.05.2020r. do dnia 17.06.2020 roku. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa sprzedaży w/w nieruchomości.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej . Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info w wyżej wymienionych terminach.

 

Wydrukuj stronę