logo

Brzeg, dnia 15.09.2021 r.

 

 

G.6846.1.5.2021

 

  • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
  • Starosta Brzeski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

 

 

  1. Położenie, oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Do zbycia przeznaczona jest nieruchomość położona w Brzegu przy Placu Moniuszki 1, obręb Centrum, oznaczona w  ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr  423/4 i 424/1  o łącznej pow. 0,4037 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą OP1B/00038066/7.

 

  1. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centrum miasta Brzeg w jego północno-zachodniej części, w odległości ok. 200 m na zachód od rynku. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Zamek Piastów Śląskich, Kościół pw. św. Jadwigi, Kościół pw. Św. Krzyża, amfiteatr. Kształt działki jest nieregularny, dostosowany do kształtu przyległych ulic. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem byłego gimnazjum piastowskiego oraz budynkiem garażowym. Budynek byłego gimnazjum piastowskiego jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego pod numerem 236/58. Jest to budynek wolnostojący, podpiwniczony, o czterech kondygnacjach nadziemnych, wykonany w technologii tradycyjnej z dachem czterospadowym.

 

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg uchwalonym przez Radę Miejską w Brzegu uchwałą nr XVIII/142/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 7, poz. 121, z 6 lutego 2004 r. zmienionym uchwałą nr VII/85/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 28 marca 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., poz. 1596., działki nr 423/1 i 424/1 położone w Brzegu przy Placu Moniuszki 1 zgodnie z ustaleniami dot. zasad kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obowiązującego planu położone są na obszarze oznaczonym symbolem E1 U co oznacza funkcję usługową wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią.

 

  1. Sposób zagospodarowania: zgodnie z niżej wskazanym celem darowizny.

 

  1. Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat od dnia zawarcia umowy darowizny.

 

  1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia: nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, REGON 001302619 na cele publiczne – opieka nad położonym na nieruchomości zabytkowym budynkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego jako gimnazjum książęce oraz utworzenie Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, stanowiącego oddział Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.  

                                              

VII. Obciążenia i zobowiązania: nieruchomość jest obciążona odpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na działkach gruntu nr 423/4 i nr 424/1 – zgodnie z § 4 oświadczenia o ustanowieniu służebności przesyłu z dnia 25.08.2021 r. Rep. A nr 6697/2021. Służebność została ustalona na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedziba w Brzegu. Ponadto nieruchomość w chwili sporządzenia niniejszego wykazu jest obciążona 19 umowami dzierżawy miejsc postojowych, 4 umowami najmu garaży i umową dzierżawy pomieszczenia piwnicznego.

 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w  Brzegu na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2021 r. do dnia 6.10.2021 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 15.09.2021 r. do dnia 27.10.2021 r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa darowizny ww. nieruchomości.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się  na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w BrzeguDOKUMENTY BIP (brzeg-powiat.pl) a także w Biuletynie Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wyżej wymienionych terminach.

 

Wydrukuj stronę