Anetta Zych-Rzepecka
Naczelnik

Alina Grochalska
Zastępca

ul.Kardynała Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg
(II piętro) pokoje nr 215, 216, 219

tel. 77 549 33 02
tel. 77 549 33 03
tel.77 549 34 15
tel.77 549 34 16
oswiata@brzeg-powiat.pl

 

Do Wydziału Oświaty należy zapewnienie obsługi zadań i kompetencji w zakresie:

1) zakładania i prowadzenia szkół i placówek w zakresie należącym do zadań własnych powiatu (w tym zwłaszcza publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych) lub innych zadań na podstawie porozumienia, a w szczególności w zakresie:

a) aktu założycielskiego i pierwszego statutu5) oraz imienia,
b) likwidacji,
c) przekazywania i przejmowania,
d) zespołów (połączenia, wyłączenia, włączenia, rozwiązania),
e) warunków działania, wyposażenia, kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dodatkowej nauki języka polskiego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
f) koordynacji i współdziałania z komórkami i jednostkami merytorycznymi co do:
— remontów i inwestycji,
— czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora,
— obsługi (administracyjnej, prawnej, finansowej, organizacyjnej, ochrony danych), w tym obsługi wspólnej,
— realizacji, pozyskiwania i rozliczania wsparcia z zewnętrznych programów pomocowych,

g) informacji o podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego ze środków publicznych,
h) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
i) ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych,
j) organizowania i przeprowadzania konkursu oraz powierzania stanowiska dyrektora lub pełnienia jego obowiązków,
k) opiniowania powierzenia i odwołania ze stanowiska kierowniczego, w tym wicedyrektora,
l) dokonywanie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny pracy dyrektora lub pełniącego jego obowiązki,
m) sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz organizacji pracy),
n) sprawdzania arkuszy organizacji szkół przed ich zatwierdzeniem,
o) uczestnictwa w ustalaniu zawodów, w których kształci szkoła, w porozumieniu z jej dyrektorem,
p) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
q) uchwalania niektórych składników wynagrodzenia (dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom, nagród nauczycielom i dyrektorom), jak również ustalania zasad wynagradzania nauczycieli,
r) nadawania stopnia nauczyciela mianowanego (w tym powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminu, pełnienia funkcji organu wyższego stopnia),
s) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (w tym zabezpieczania środków finansowych w budżecie oraz uchwalania rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń),
t) przekazywania, weryfikowania i analizowania danych w systemie informacji oświatowej,
u) analizowanie projektów planów finansowych szkół i placówek na dany rok budżetowy,
v) uzyskiwania wymaganych opinii kuratora oświaty,
w) innych zadań i kompetencji organu prowadzącego;

2) w zakresie szkół i placówek innych podmiotów:

a) zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej danego typu lub rodzaju należących do właściwości powiatu,
b) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych (w tym wpis, odmowa wpisu, wykreślenie) oraz podawania ich wykazu do publicznej wiadomości,
c) kontroli szkół niepublicznych pobierających dotację w zakresie merytorycznym;

3) stypendiów dla uczniów (w tym zasad ich udzielania oraz procedowania według formularza);
4) kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
5) rady oświatowej (w tym powoływania, wyboru, regulaminu i obsługi);
6) współdziałania z podmiotami wspierającymi system oświaty.

 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki jest Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg,; tel. 77 444 79 00,e-mail: starostwo@brzeg-powiat.pl.
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod nr telefonu : 77 444 79 34 (w godzinach pracy urzędu), drogą mailową na adres: odo@brzeg-powiat.pl lub listownie na adres siedziby urzędu (podany w pkt.1.).
3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art.6 pkt.1 lit. c RODO,
b) realizacji celu w jakim została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych – na podstawie art. 9 ust.2 lit a RODO,
c) wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przez zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust,. 1 lit. b RODO,
d) ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO,
e) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi współpracuje Administrator: dostawcy systemów informatycznych wykonujących czynności związane z utrzymaniem systemów, w których przechowywane są dane, dostawcy poczty elektronicznej, podmioty zapewniające asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały pozyskane. Dane osobowe mogą być także przechowywane przez okres dłuższy, oraz przetwarzane do celów archiwalnych, oraz w interesie publicznym.
8. Osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz przenoszenia danych w przypadkach określonych w art.15 – 22 RODO.
9. Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez osobę fizyczną danych osobowych jest wymogiem ustawowym i obowiązkowym w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej między stronami umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne.
W przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa dana usługa lub zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub doprowadzi do nie zawarcia umowy.
12. Dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu przy podejmowaniu decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Wydrukuj stronę