Anetta Zych-Rzepecka
Naczelnik

Alina Grochalska
Zastępca

ul.Kardynała Wyszyńskiego 23

49-300 Brzeg
(II piętro) pokoje nr 215, 216, 219

tel. 77 549 33 02
tel. 77 549 33 03
tel.77 549 34 15
tel.77 549 34 16
oswiata@brzeg-powiat.pl

 

Do Wydziału Oświaty należy zapewnienie obsługi zadań i kompetencji w zakresie:

1) zakładania i prowadzenia szkół i placówek w zakresie należącym do zadań własnych powiatu (w tym zwłaszcza publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych) lub innych zadań na podstawie porozumienia, a w szczególności w zakresie:

a) aktu założycielskiego i pierwszego statutu5) oraz imienia,
b) likwidacji,
c) przekazywania i przejmowania,
d) zespołów (połączenia, wyłączenia, włączenia, rozwiązania),
e) warunków działania, wyposażenia, kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dodatkowej nauki języka polskiego i kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
f) koordynacji i współdziałania z komórkami i jednostkami merytorycznymi co do:
— remontów i inwestycji,
— czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora,
— obsługi (administracyjnej, prawnej, finansowej, organizacyjnej, ochrony danych), w tym obsługi wspólnej,
— realizacji, pozyskiwania i rozliczania wsparcia z zewnętrznych programów pomocowych,

g) informacji o podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego ze środków publicznych,
h) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
i) ustalania planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych,
j) organizowania i przeprowadzania konkursu oraz powierzania stanowiska dyrektora lub pełnienia jego obowiązków,
k) opiniowania powierzenia i odwołania ze stanowiska kierowniczego, w tym wicedyrektora,
l) dokonywanie, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny pracy dyrektora lub pełniącego jego obowiązki,
m) sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz organizacji pracy),
n) sprawdzania arkuszy organizacji szkół przed ich zatwierdzeniem,
o) uczestnictwa w ustalaniu zawodów, w których kształci szkoła, w porozumieniu z jej dyrektorem,
p) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
q) uchwalania niektórych składników wynagrodzenia (dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom, nagród nauczycielom i dyrektorom), jak również ustalania zasad wynagradzania nauczycieli,
r) nadawania stopnia nauczyciela mianowanego (w tym powoływania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzania egzaminu, pełnienia funkcji organu wyższego stopnia),
s) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (w tym zabezpieczania środków finansowych w budżecie oraz uchwalania rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń),
t) przekazywania, weryfikowania i analizowania danych w systemie informacji oświatowej,
u) analizowanie projektów planów finansowych szkół i placówek na dany rok budżetowy,
v) uzyskiwania wymaganych opinii kuratora oświaty,
w) innych zadań i kompetencji organu prowadzącego;

2) w zakresie szkół i placówek innych podmiotów:

a) zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej danego typu lub rodzaju należących do właściwości powiatu,
b) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych (w tym wpis, odmowa wpisu, wykreślenie) oraz podawania ich wykazu do publicznej wiadomości,
c) kontroli szkół niepublicznych pobierających dotację w zakresie merytorycznym;

3) stypendiów dla uczniów (w tym zasad ich udzielania oraz procedowania według formularza);
4) kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
5) rady oświatowej (w tym powoływania, wyboru, regulaminu i obsługi);
6) współdziałania z podmiotami wspierającymi system oświaty.

 

 

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z prawem informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20;
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu można skontaktować się poprzez centralę telefoniczną 77 444 79 00 (prosić o połączenie z Inspektorem Ochrony Danych), adres j.w.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań urzędu wynikających z prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną określoną przez Prezesa Rady Ministrów (Premiera);
8) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
10) nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
11) nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
12) nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
13) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

 

Powyższe wynika z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE)

Wydrukuj stronę